Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2019.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2019/2020
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2019/2020
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2019/2020
MATURITA 2020
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
V krajskom kole postupovej jazykovo – umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020 žiaci kvarty A Ladislav ANTOŽI a Petra PSOTOVÁ spoločne obsadili prvé miesto v kategórii RUJ, druhý stupeň ZŠ a postupujú do celoslovenského kola.

Janka URBÁNOVÁ
z prímy sa umiestnila na treťom mieste v kategórii ANJ, druhý stupeň ZŠ.
Srdečne blahoželáme!
30
APR
Purple Comet 2020
Súťaže sa zúčastnilo 2505 tímov z 53 krajín sveta. Z tohto veľkého počtu bolo 16 slovenských tímov: šesť z Bratislavy, dva z Rimavskej Soboty a osem tímov z našej Alejky.
Víťazov máme v kategórii Middle School (ZŠ + 8-ročné gymnáziá).

Iste pre žiakov nebolo ľahké efektívne spolupracovať s tímom na diaľku, ale bola to pekná výzva a naši žiaci ju zvládli so cťou. Srdečne blahoželáme!

Viac info: TU
17
APR
Attomat
Dňa 17. 04. 2020 prebehla online súťaž v riešení logických úloh. Bola určená všetkým, ktorí majú záujem precvičiť si mozgové závity. Úlohy v súťaži boli zaujímavé a čas pri nich ubiehal veľmi rýchlo. Súťaže sa zúčastnilo 676 úžasných ľudí zo Slovenska aj Čiech.

Ponúkame konečné umiestnenie našich žiakov i niektorých učiteľov v tejto silnej konkurencii: LINK
17
APR
Výsledky 42. ročníka KK SOČ
V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti našu školu reprezentovalo 10 študentov s 8 prácami.
Adam ŽUPČÁN, žiak III. A sa získal 3. miesto v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Vplyv porúch učenia na psychiku dieťaťa.“
Filip TUMIDALSKÝ a Jakub LUKÁČ, žiaci septimy B sa umiestnili na krásnom 1. mieste v odbore: Informatika s prácou „Tvorba počítačových hier.“ Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme!
08
APR
Dvaja naši víťazi celoštátneho kola Živá klasika 2019/2020
Po minuloročnom obrovskom úspechu Petry PSOTOVEJ z tercie A, ktorá v konkurencii 120 súťažiacich zo 60 krajín sveta v Arteku vyhrala medzinárodné kolo súťaže Živá klasika, odborná porota pozostávajúca zo známych ruských režisérov, hercov a literátov vybrala do medzinárodného kola 2020 dvoch našich žiakov.
Sú nimi Laura MARKOVIČOVÁ zo sexty B a Ladislav ANTOŽI z kvarty A, ktorí do súťaže vo februári 2020 poslali videá s nahrávkami svojej recitácie úryvkov prozaických diel v ruskom jazyku.
Ich nominácia je pre našu školu veľkou cťou, keďže medzinárodného kola sa môžu z každej účastníckej krajiny zúčastniť maximálne dvaja víťazi celonárodných kôl z neruského prostredia. Srdečne blahoželáme!

Prestížnu súťaž mladých recitátorov prózy s názvom Živá klasika usporadúva rovnomenný fond Živá klasika pod patronátom Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie. Je určený pre žiakov ruských škôl a tiež zahraničných záujemcov vo veku 10 – 17 rokov, ktorí sa jej každoročne zúčastňujú diaľkovou formou od decembra do februára.

Záverečné kolo súťaže v Medzinárodnom detskom stredisku Artek na Kryme je plánované v jesenných mesiacoch po prekonaní súčasnej epidémie.
Desiati žiaci našej školy obsadili štyri prvé miesta, dve druhé a štyri tretie miesta v Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Gramotej (Vzdelanec).
Odmenou pre víťazov je bezplatný letný alebo jesenný jazykový kurz v Ruskej federácii.
Srdečne blahoželáme!
V celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019 dosiahlo družstvo žiakov nášho gymnázia v zložení: Filip BALTOVIČ (sexta B), Lenka HAKE (septima B), Erik SEDLÁK (septima B) a Patrik RUSNÁK (oktáva B) pekný úspech, keď obsadilo 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
Naši žiaci zopakovali významný úspech z minulého roku a v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo, ktoré sa konalo dňa 28. 02. 2020, získali pre našu školu a región dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto v piatich kategóriách v prednese ruskej poézie a prózy. Srdečne blahoželáme!
Lyžiarske výcvikové kurzy bežali v plnom prúde pod vedením našich vyučujúcich telocviku, pedagogického dozoru a pod bdelým okom zdravotníka.
Žiaci prvého ročníka štvorročného štúdia, žiaci kvínt a tercií osemročného štúdia absolvovali všetko, čo k takému kurzu patrí: teoretický i praktický výcvik a nechýbala ani spoločenská zábava.
Ponúkame pár záberov.
V utorok 25. 02. 2020 sa pre žiakov štvorročného gymnázia konal 9. ročník súťaže Matematický kufor. Vyhrali to dievčatá z I. A. Srdečne blahoželáme!
Dňa 21. 02. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína kategórie II pre žiakov prímy. Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v obvodnom kole. Viac info ...
Vo februári sa konalo školské kolo Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 22. 04. 2020 v Prešove, nás budú zastupovať Richard VODIČKA, žiak tercie A a Robert MARCIN, žiak tercie B.
V súťaži IGePeHa - boj, ktorá sa konala dňa 19. 02. 2020 v Michalovciach, sme získali niekoľko pekných ocenení. Srdečne blahoželáme! Viac info ...

ČO NÁS ČAKÁ ...


POZDRAV OD NÁS PRE VÁS
Milí Alejáci!

Takto netradične z našich príbytkov vás srdečne pozdravujeme.

Myslíme na vás a vašich rodičov, ktorí to tiež nemajú ľahké.

Verte, že chýbate!
PRIJÍMACIE SKÚŠKY

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situáciev školskom roku 2019/2020

Organizácia a podmienky konania prijímacích skúšok v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
Vyhlásenie rodiča
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na osemročné denné štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium pre školský rok 2020/2021ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM - VÝSLEDKOVÁ LISTINA


Informácie pre rodičov uchádzačov

1. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

2. V zmysle odsekov 1.5. a 1.6. Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200 zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí Gymnáziu, Alejová 1, Košice záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu: monika.martinkova0509@gmail.com alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Vzor záväzného potvrdenia o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium (kliknite).

3. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca oznámi škole voľbu voliteľných predmetov (kliknite) - druhý cudzí jazyk, etická / náboženská výchova odoslaním vyplnenej prihlášky (kliknite). Škola pre svojich žiakov zabezpečuje vydávanie medzinárodných preukazov žiaka ISIC/EURO<26 – informačný leták (kliknite) a žiadosť o vydanie preukazu (kliknite).

4. Ak zákonný zástupca uchádzača doručí Gymnáziu, Alejová 1, Košice záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium alebo do 4. júna 2020 nedoručí žiadne záväzné potvrdenie podľa odsekov 1.5. a 1.6. Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200, rozhodnutie, ktorým bol/a uchádzač/ka prijatý/á na štúdium v strednej škole, je neplatné.

5. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor odvolania (kliknite).

6. Na vaše otázky radi zodpovieme:
• telefonicky: 055/7296686 (riaditeľ školy), 055/7296685 (zástupkyne riaditeľa školy),
• e-mailom: gymnázium.alejova@galeje.sk,
• prípadne osobne.

V Košiciach 22. 05. 2020


PhDr. Ľubomír Sobek, v. r.
riaditeľ školy
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE

ŽIAKOV MATURITNÝCH ROČNÍKOV - AKTUALIZÁCIA
po prerokovaní spôsobu hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetových komisiách a pokynov MŠVVaŠ SR zo dňa 04. 05. 2020

ŽIAKOV PRÍMY AŽ III. A - AKTUALIZÁCIA

v II. polroku školského roka 2019/2020, ktoré boli upravené na základe korekcií výkladu Usmernenia o hodnotení žiakov stredných škôl zo strany MŠVVaŠ SR a ŠPÚ a schválené dňa 12. 05. 2020 hlasovaním pedagogickej rady per rollam.
V súčasnosti je chemické laboratórium pripravené na spustenie plnej a bezpečnej prevádzky. Veríme, že po obnove vyučovacieho procesu ho začneme naplno využívať a že učitelia chémie spolu so žiakmi budú v ňom prostredníctvom zaujímavých chemických pokusov prenikať do tajov chémie.

Chceme sa vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto rekonštrukcii úprimne poďakovať za vašu ústretovosť a štedrosť, za to, že sa aj takýmto spôsobom podieľate na vytváraní stále lepších pracovných podmienok pre naše deti a našich učiteľov.

Poďakovanie pána riaditeľa v plnom znení so zábermi z chemického laboratória: TU.

Teraz je opäť obdobie, kedy môžete venovať 2% z príjmu svojich daní na účet Rady rodičovského združenia pri Gymnáziu, Alejová 1, Košice.
Preto si opäť dovoľujeme uchádzať sa o vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z vašich daní za rok 2019.

Veríme, že aj tentoraz tak radi urobíte a my vám opäť budeme môcť dať podobne úspešný dôkaz o tom, že vaše prostriedky boli vynaložené naozaj účelne. Veď vždy je čo zlepšovať a zveľaďovať.

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred úprimne ďakujeme za rozhodnutie venovať vaše 2% z príjmu daní práve nám. Viac info získate na kliknutím na tento link: (nové tlačivo a pokyny).
AKO SA MI DARÍ DIŠTANČNE VZDELÁVAŤ...?

Milí žiaci,

máme za sebou obdobie prvých pokusov dištančného vzdelávania – vzdelávania na diaľku. Rozhodli sme sa pripraviť pre vás dotazník, aby sme si vedeli utvoriť obraz o tom, ako zvládate svoje povinnosti, čo vás trápi a ako vnímate prebiehajúce dištančné vzdelávanie na našej škole.
Budeme radi, ak si nájde chvíľu čas, prihlásite sa do našej edupage stránky a v nej dotazník online vyplníte. Každá spätná väzba je pre nás veľmi cenná.

Dotazník je anonymný a k dispozícii do 30. 04. 2020. Vopred vám srdečne ďakujeme za spoluprácu. Buďte v zdraví!
PRERUŠENIE VYUČOVANIA AŽ DO ODVOLANIA

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
- aktualizácia


Na základe tohto usmernenia škola vydá vlastné usmernenie do 30. 04. 2020 po schválení pedagogickou radou.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRUsmernenie k dištančnému vzdelávaniu pre učiteľov a žiakov

V škole bude v období prerušenia vyučovania prítomná kontaktná osoba, ktorá bude oprávnená komunikovať so zriaďovateľom, Okresnými úradmi (odbormi školstva) a v nevyhnutných prípadoch s ostatnou verejnosťou. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude komunikácia prebiehať výlučne elektronickou, emailovou, resp. telefonickou formou.      

Milí žiaci, rodičia a učitelia!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling dnes na brífingu po rokovaní vlády oznámil, že prerušuje vyučovanie na školách až do odvolania.

Minister predpokladá, že školský rok sa skončí 30. 6. 2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.

Zároveň vás žiadam, aby ste sa v nasledujúcich dňoch a týždňoch striktne dodržiavali všetky opatrenia vydané Ústredným krízovým štábom a zostávali doma. Vyhýbajte sa stretnutiam so spolužiakmi či kamarátmi.
Na vzájomnú komunikáciu využívajte predovšetkým mobilné zariadenia a internet.

Želám vám pevné zdravie a veľa fyzických a duševných síl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

                                                                                                                                                     PhDr. Ľubomír Sobek
POMOC CPPPaP A ŠKOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY


Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia!

Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail.

Kontaktný e-mail: pankuchova.centrum@gmail.com v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod.


Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situáciu a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.
 
PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.
a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice
 


Pomocnú ruku v tomto náročnom období ponúka aj naša školská psychologička Mgr. Veronika PASTRNÁKOVÁ a takto sa k Vám prihovára:

Milí študenti a rodičia,

iste ste si už niektorí v týchto dňoch povzdychli a povedali, že je toho na Vás priveľa. Už ste sa mi niektorí ozvali, tak len by som vám chcela pripomenúť, že aj v tieto dni som tu pre vás a môžete ma pokojne kontaktovať.

email: veronika.pastrnakova@gmail.com
instagram: lolashek

Sponzori