Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2019.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2020/2021
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2019/2020
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2019/2020
MATURITA 2020
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

školský psychológ
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
25
JÚN
Attomat 3
Ako sa hovorí - do tretice všetko dobré.
Toto si pravdepodobne povedali organizátori seminára Pikomat a 25. 06. 2020 zorganizovali 3. kolo matematickej súťaže Attomat pre záujemcov zo Slovenska a Česka.

Väčšina detí už síce žije v prázdninovom móde a na školu a riešenie úloh už ani nepomyslia, no predsa sa našli aj takí, ktorí sa do súťaže zapojili. Z našej školy to boli ...
Prvé miesto Petry PSOTOVEJ, žiačky kvarty A v kategórii próza a tretie miesto Zuzany KOZÁROVEJ v kategórii poézia v celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník v meste Lučenec uzatvárajú sériu výnimočných úspechov našich ruštinárov v tomto školskom roku. Vo všetkých súťažiach, do ktorých sa zapojili, vybojovali pre našu školu popredné miesta na celoštátnej úrovni. Srdečne blahoželáme!
V dňoch 18. 06. - 19. 06. 2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov. Spojený tím Košice (Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Alejová, Gymnázium Park mládeže), ktorého členom bol náš študent Filip BRUTOVSKÝ zo sexty A, sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
Aj v celoslovenskom kole súťaže „Jazykový kvet“ naši recitátori potvrdili svoje kvality a v kategórii: Ruský jazyk – prevzatá tvorba získali prvé a druhé miesto.

Petra PSOTOVÁ
vybojovala prvé miesto a Ladislav ANTOŽI obsadil druhé miesto. Srdečne blahoželáme!
"Super finále" na Červenom námestí v Moskve v deň narodenín veľkého ruského spisovateľa A. S. Puškina zavŕšilo vyše mesačný maratón výberových kôl 8. ročníka recitačnej súťaže v ruskom jazyku „Živá klasika“.
Našim dvom žiakom Laure MARKOVIČOVEJ zo sexty B a Ladislavovi ANTOŽIMU z kvarty A sa v silnej konkurencii recitátorov z ruských rodín žijúcich v zahraničí nepodarilo prebojovať až do finále.
No skutočnosť, že práve oni dostali príležitosť reprezentovať Slovensko na tomto významnom podujatí, je pre našu školu veľká česť a obidvaja súťažili so cťou. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie.
11
JÚN
BRLOH - extra
Máme za sebou ďalšiu súťaž v riešení šifier, hlavolamov a rébusov, ktorú pre Vás prichystali organizátori súťaže Brloh z Masarykovej univerzity v Brne.

Nebolo to jednoduché, pretože niektoré úlohy vyžadujú znalosť českej histórie a českej kultúry, čo je pre nás, Slovákov, už ťažšie.

Napriek tomu máme pekné umiestnenia, z ktorých sa veľmi tešíme.
Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

Pripájame aj výsledkovú listinu.
21
MÁJ
Attomat 2
Dňa 21. 05. 2020 sa uskutočnilo už 2. kolo súťaže Attomat.
Zapojilo sa do nej 17 žiakov našej Alejky a najlepšie sa umiestnili:
- v kategórii príma: Tomáš GELETKA
- v kategórii sekunda: Oliver SEMAN
- v kategórii tercia: Richard VODIČKA
- v kategórii open: Matej VASKY

Z účasti všetkých sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme.

Pripájame aj výsledkovú listinu.
V krajskom kole postupovej jazykovo – umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020 žiaci kvarty A Ladislav ANTOŽI a Petra PSOTOVÁ spoločne obsadili prvé miesto v kategórii RUJ, druhý stupeň ZŠ a postupujú do celoslovenského kola.

Janka URBÁNOVÁ
z prímy sa umiestnila na treťom mieste v kategórii ANJ, druhý stupeň ZŠ.
Srdečne blahoželáme!
30
APR
Purple Comet 2020
Súťaže sa zúčastnilo 2505 tímov z 53 krajín sveta. Z tohto veľkého počtu bolo 16 slovenských tímov: šesť z Bratislavy, dva z Rimavskej Soboty a osem tímov z našej Alejky.
Víťazov máme v kategórii Middle School (ZŠ + 8-ročné gymnáziá).

Iste pre žiakov nebolo ľahké efektívne spolupracovať s tímom na diaľku, ale bola to pekná výzva a naši žiaci ju zvládli so cťou. Srdečne blahoželáme!

Viac info: TU
17
APR
Attomat
Dňa 17. 04. 2020 prebehla online súťaž v riešení logických úloh. Bola určená všetkým, ktorí majú záujem precvičiť si mozgové závity. Úlohy v súťaži boli zaujímavé a čas pri nich ubiehal veľmi rýchlo. Súťaže sa zúčastnilo 676 úžasných ľudí zo Slovenska aj Čiech.

Ponúkame konečné umiestnenie našich žiakov i niektorých učiteľov v tejto silnej konkurencii: LINK
17
APR
Výsledky 42. ročníka KK SOČ
V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti našu školu reprezentovalo 10 študentov s 8 prácami.
Adam ŽUPČÁN, žiak III. A sa získal 3. miesto v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Vplyv porúch učenia na psychiku dieťaťa.“
Filip TUMIDALSKÝ a Jakub LUKÁČ, žiaci septimy B sa umiestnili na krásnom 1. mieste v odbore: Informatika s prácou „Tvorba počítačových hier.“ Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme!
08
APR
Dvaja naši víťazi celoštátneho kola Živá klasika 2019/2020
Po minuloročnom obrovskom úspechu Petry PSOTOVEJ z tercie A, ktorá v konkurencii 120 súťažiacich zo 60 krajín sveta v Arteku vyhrala medzinárodné kolo súťaže Živá klasika, odborná porota pozostávajúca zo známych ruských režisérov, hercov a literátov vybrala do medzinárodného kola 2020 dvoch našich žiakov.
Sú nimi Laura MARKOVIČOVÁ zo sexty B a Ladislav ANTOŽI z kvarty A, ktorí do súťaže vo februári 2020 poslali videá s nahrávkami svojej recitácie úryvkov prozaických diel v ruskom jazyku.
Ich nominácia je pre našu školu veľkou cťou, keďže medzinárodného kola sa môžu z každej účastníckej krajiny zúčastniť maximálne dvaja víťazi celonárodných kôl z neruského prostredia. Srdečne blahoželáme!

Prestížnu súťaž mladých recitátorov prózy s názvom Živá klasika usporadúva rovnomenný fond Živá klasika pod patronátom Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie. Je určený pre žiakov ruských škôl a tiež zahraničných záujemcov vo veku 10 – 17 rokov, ktorí sa jej každoročne zúčastňujú diaľkovou formou od decembra do februára.

Záverečné kolo súťaže v Medzinárodnom detskom stredisku Artek na Kryme je plánované v jesenných mesiacoch po prekonaní súčasnej epidémie.
Desiati žiaci našej školy obsadili štyri prvé miesta, dve druhé a štyri tretie miesta v Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Gramotej (Vzdelanec).
Odmenou pre víťazov je bezplatný letný alebo jesenný jazykový kurz v Ruskej federácii.
Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Voľné pracovné miesto
na pozíciu školský psychológ - viac info: TU
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania vydal toto rozhodnutie: TU
Zmeny pri realizácii výučby od 12. 10. 2020

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Od pondelka 12. 10. 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie až do odvolania v triedach:
  • kvinta A - oktáva B osemročného denného štúdia
  • I. A - IV. A štvorročného denného štúdia

Žiadame žiakov, aby si svedomito plnili svoje študijné povinnosti počas dištančného vzdelávania a vo voľnom čase sa zbytočne nepotulovali po obchodných centrách, na miestach, kde je väčšia koncentrácia ľudí a nezoskupovali sa. Svojou zodpovednosťou chránite tak nielen seba, ale aj svojich najbližších.

PREZENČNÉ VZDELÁVANIE


Triedy príma A až kvarta B osemročného štúdia pokračujú prezenčnou formou podľa platného rozvrhu hodín s dodržiavaním všetkých doterajších protiepidemiologických opatrení.

Viac info: TU
 
O ďalších usmerneniach a podrobnostiach k dištančnému i prezenčnému vzdelávaniu vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie, osobnú zodpovednosť a súčinnosť nás všetkých v tejto neľahkej situácii.
 
PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy
Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia

Kliknutím na Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia v prípade dištančného vzdelávania získate podrobné informácie o jeho realizácii a spôsobe hodnotenia.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu / plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.
Predkladá sa po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni.
Ponuka záujmových útvarov

Klinknutiím na tento link sa môžete oboznámiť s ponukou záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021. Termín odovzdania vzdelávacieho poukazu a nahlásenie záujmu o príslušný záujmový útvar triednemu učiteľovi je do 17. 09. 2020 (vrátane).

Link: Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021
Preventívne opatrenia pre stredné školy a školské internáty k začiatku školského roka

Ich cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Stredné školy a školské internáty v čase od 02. 09. 2020 do 14. 09. 2020

Stredné školy a školské internáty v čase od 16. 09. 2020

Zelená fáza - infografika

Oranžová fáza - infografika

Červená fáza - infografika

OZNAMY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV

Podmienky vstupu do školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti - NEW
Predkladá sa po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni.
Info k obnove platnosti preukazu ISIC EURO26 v septembri

Vážení rodičia,

aby Vaše deti mohli aj v školskom roku 2020/2021 využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO˂26 na všetky zľavy a výhody doma i v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. Ak ste tak neurobili, postupujte podľa krokov uvedených v informačnom liste Info k obnove platnosti preukazu ISIC EURO26 v septembri.

Táto informácia sa týka všetkých tried, okrem prímy A, prímy B a I. A.
V súčasnosti je chemické laboratórium pripravené na spustenie plnej a bezpečnej prevádzky. Veríme, že po obnove vyučovacieho procesu ho začneme naplno využívať a že učitelia chémie spolu so žiakmi budú v ňom prostredníctvom zaujímavých chemických pokusov prenikať do tajov chémie.

Chceme sa vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto rekonštrukcii úprimne poďakovať za vašu ústretovosť a štedrosť, za to, že sa aj takýmto spôsobom podieľate na vytváraní stále lepších pracovných podmienok pre naše deti a našich učiteľov.

Poďakovanie pána riaditeľa v plnom znení so zábermi z chemického laboratória: TU.

Teraz je opäť obdobie, kedy môžete venovať 2% z príjmu svojich daní na účet Rady rodičovského združenia pri Gymnáziu, Alejová 1, Košice.
Preto si opäť dovoľujeme uchádzať sa o vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z vašich daní za rok 2019.

Veríme, že aj tentoraz tak radi urobíte a my vám opäť budeme môcť dať podobne úspešný dôkaz o tom, že vaše prostriedky boli vynaložené naozaj účelne. Veď vždy je čo zlepšovať a zveľaďovať.

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred úprimne ďakujeme za rozhodnutie venovať vaše 2% z príjmu daní práve nám. Viac info získate na kliknutím na tento link: (nové tlačivo a pokyny).

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori