Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2023.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2023/2024
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2023/2024
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2023/2024
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2023/2024
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2023/2024
MATURITA 2024
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice

Príloha č. 1
Príloha č. 2
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne nedisponujeme žiadnymi voľnými pracovnými miestami.
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Dňa 24. 11. 2023 sa uskutočnil 12. ročník Medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Pre oblasť Košického kraja sa súťaž už tradične uskutočnila v priestoroch našej školy. Víťazom sa stalo družstvo kvarty A v zložení: Nina HUDÁKOVÁ, Lukáš KOSTÍK, Tomáš SAKSUN a Daniel Ryan TAKÁČ.
Srdečne blahoželáme!

Dňa 22. 11. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare 's Memorial.

Reprezentovali nás Marek BABUŠČÁK, Tomáš TISCHLER, Veronika KUGLOVÁ, Janka URBÁNOVÁ, Bruno BOCZEK a Olívia GAÁLOVÁ.

Tomáš TISCHLER obsadil krásne 2. miesto, Veronika KUGLOVÁ a Marek BABUŠČÁK vynikajúce 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Dňa 11. 12. 2023 budú našu Alejku reprezentovať v celoslovenskom kole súťaže v SND v Bratislave. Držíme palce!
Dňa 16. 11. 2023 sme zorganizovali štrnásty ročník súťaže LIGA 4 x 4. Zúčastnilo sa jej 15 tímov zo základných škôl z Košíc aj z okolia. Na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka. Súťažiacich čakali 4 zaujímavé kolá. Po ich úspešnom absolvovaní nasledovalo slávnostné vyhodnotenie. Prvenstvo medzi všetkými školami si odniesla ZŠ Abovská 36, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Krosnianska 4 a na treťom mieste ZŠ Malá Ida. Srdečne blahoželáme!
Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu naša škola zorganizovala dňa 16. 11. 2023 matematickú súťaž družstiev Matematický kufor pre žiakov 9. ročníkov základných škôl z Košíc a okolia. Pozvanie prijalo jedenásť škôl. Trojčlenné družstvá súťažili v dvoch disciplínach, po ktorých nasledovalo vyhodnotenie. Víťazom sa stalo družstvo Základnej školy, Laca Novomeského 2, Košice. 2. miesto obsadilo družstvo Súkromnej základnej školy na Dneperskej 1 v Košiciach. Na 3. mieste skončilo družstvo zo Základnej školy, Kežmarská 28, Košice. Srdečne blahoželáme!
10
NOV
IT Show 2023
Dňa 10. 11. 2023 sa v priestoroch OC Optima konala výstava IT SHOW 2023. Naši maturanti si výstavu nielen pozreli, ale natočili aj krátke videá, ktoré ďalej spracujú na hodinách aplikovanej informatiky.
Vo štvrtok 9. 11. 2023 sa na našej škole odohral oblastný turnaj stredných aj základných škôl v PIšQworkách. 15 tímov zo strednej a 10 tímov zo základnej školy si prišlo zasúťažiť o postupové miesta na krajský turnaj. Tie si však nakoniec všetky odniesli domáce tímy. Tímom blahoželáme a držíme palce v krajskom turnaji!
Patrik ANDRÁS
z oktávy A a Dominik ANDRÁS zo sexty B zvíťazili v Krajskom kole bedmintonu chlapcov a postúpili na Majstrovstvá Slovenska.

Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.
Dňa 9. 11. 2023 pod patronátom Košického samosprávneho kraja sa na našej škole uskutočnil Turnaj vo volejbale chlapcov stredných škôl.
Družstvo našej Alejky tvorili: Peter LIPÁN (oktáva A), Rišo BUKO, Rišo PALOCSÁNYI, Jakub MAČÁK, Oliver CHOK, Dominik NAGY, Michael KOLESÁR (všetci z oktávy B), Alex CHOK, Mišo KATRIŇÁK (sexta A) a Nikolas KOLESÁR (sexta B).
Ďakujeme za reprezentáciu školy!
Dňa 7. 11. 2023 sa na našej škole uskutočnil 10. ročník súťaže v recitácii anglickej poézie a prózy Shakespeare's Memorial.
Olívii GAÁLOVEJ, Veronike KUGLOVEJ, Janke URBÁNOVEJ, Brunovi BOCZEKOVI, Tomášovi TISCHLEROVI a Marekovi BABUŠČÁKOVI, ktorí postupujú do krajského kola, držíme palce.
Na milovníkov literatúry a prednesu sa tešíme opäť o rok a veríme, že rodina recitátorov bude na Alejke z roka na rok väčšia.
Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu a podporiť čítanie, naše pocity zhmotniť v podobe malých výtvarných dielok – záložiek. Výmena záložiek nám umožnila nadviazať spoluprácu, kontakt s pridelenou školou, poznávanie jazyka, detektívnej literatúry, obľúbených knižných príbehov či básní. Po prečítaní kníh sme svoje vyhotovené záložky zaslali družobnej škole: Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany a Biskupskému gymnáziu a mateřskej škole v Brne.
Výstavu našich záložiek si môžete pozrieť na nástenke v učebni SJL
Dňa 3. 11. 2023 sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej súťaže v riešení fyzikálnych úloh Náboj FKS. Na Slovensku sa súťažilo na dvoch súťažných miestach: v Košiciach a Bratislave.
Na súťažnom mieste v Košiciach bolo 11 juniorských družstiev a 16 seniorských družstiev. Našu Alejku reprezentovali tri družstvá, jedno juniorské a dve seniorské. Získali pekné umiestnenia, ku ktorým im srdečne blahoželáme!
Dňa 02. 11. 2023, vo štvrtok popoludní, sme mali na Alejke súťaž, kde sa niekoľko tímov z nižších ročníkov osemročného gymnázia pokúšalo odšifrovať kúsky textov. Šifry boli umiestnené v rôznych zákutiach školy. A keďže sa súťažilo na čas, v rýchlosti sa občas niektoré šifry zašmodrchali.
Tak sme sa dozvedeli, že Jules Verne napísal knihu Päť trnavčanov alebo Päť trpaslíkov v balóne, v lete by sme chceli mať Dva ryby alebo Dva ruky prázdnin, malý hudobný nástroj podobný gitare je okulele alebo ukukulele, priezvisko objaviteľa teórie relativity je Eiastain.
A napriek tomu, že v šifre vyšlo slovo dikobraz, do odpoveďového hárku sa napísalo dykobras. V prípade, že si lúštitelia nevedeli so šifrou poradiť, malým telesným trestom v podobe klikov a drepov im pomohli šikovní organizátori zo sexty B.

A tak sa podarilo úspešne zdolať nástrahy odšifrovávania týmto družinkám:
1. miesto: Ninka, Sophie a Evka z kvarty A
2. miesto: Monika z tercie A a Tomáš, Filip, Daniel Ryan z kvarty A
3. miesto: Adam, Michal, Richard a Jakub zo sekundy A

Boli ste skvelí! Tešíme sa na vás o rok!
Októbrový Svetový deň výživy sme si už tradične pripomenuli v rámci Alejáckych dní zdravia, ktoré boli spestrené rôznymi zaujímavými aktivitami.
Triedy sekunda A, sekunda B, kvinta a I. A si vypočuli zaujímavú prednášku o dospievaní.
Našich najmladších, teda prímu A a prímu B navštívili žiaci septimy B Olívia GAÁLOVÁ, Lea KOLODŽEJOVÁ a Matúš ZAVACKÝ, aby im v rámci cyklu "Starší pre mladších" porozprávali o zásadách zdravého stravovania.
Na školskom florbalovom turnaji si zmerali svoje sily zmiešané žiacko - učiteľské tímy. Na stupeň víťazov vystúpili triedy I. A s pánom profesorom Miroslavom PETROVOM, II. A s pánom profesorom Ladislavom TURČANOM a celkovými víťazmi turnaja sa stali žiaci triedy sexta B s pánom profesorom Lórantom LIPÁNOM. Srdečne blahoželáme!
Dobrovoľníci z radov už plnoletých študentov a učiteľov sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi na Národnej Transfúznej Službe SR v Košiciach.
Alejácke dni zdravia vyvrcholili prípravou a prezentáciou zdravej desiaty. Za chutné nátierky, zeleninu, ovocie a zdravé koláčiky ďakujeme žiakom tried príma A, príma B, tercia A, tercia B, kvarta B a kvinta!

ČO NÁS ČAKÁ ...


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA ALEJKE


Milí deviataci a piataci, vážení rodičia,

srdečne vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 12. 12. 2023 v priestoroch našej alma mater.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

09:00 - 13:00  
prehliadka priestorov školy
možnosť nahliadnuť do tried počas výchovno-vzdelávacieho procesu

15:00 - 18:00  
aktuálne informácie o možnostiach štvorročného a osemročného štúdia
zaujímavé stretnutia spojené so zábavnými aktivitami s učiteľmi a žiakmi našej školy
prehliadka priestorov školy

NEVÁHAJTE A PRÍĎTE!

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

... V NOVEMBRI 2023

06. 11. 2023 - 10. 11. 2023
súťaž i-Bobor
zodpovedná: Mgr. Jana Králiková

07. 11. 2023

súťaž Shakespeare´s Memorial
zodpovedná: Mgr. Dana Jankova

08. 11. 2023
Týždeň vedy a techniky
návšteva Neurobiologického ústavu SAV - Centra interdisciplinárnych biovied
zodpovedné: RNDr. Mária Horváthová, RNDr. Henrieta Kaľavská, RNDr. Nicol Nehilová

07. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Jesenný zber papiera
zodpovedná: RNDr. Denisa Hrehorová

09. 11. 2023
oblastný turnaj v Piškvorkách
zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

14. 11. 2023
školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
triedy: príma A - kvarta B
zodpovedná: Mgr. Zuzana Husárová

15. 11. 2023
školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
triedy: kvinta - oktáva B, I. A - IV. A
zodpovedná: Mgr. Gabriela Hrežová

15. 11. 2023
Imatrikulácia 2023
zodpovední: Mgr. Jana Vargová - Školský parlament, Mgr. Adriána Godočíková

16. 11. 2023
matematická súťaž Liga 4x4
zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

16. 11. 2023
Matematický kufor pre žiakov základných škôl
zodpovední: RNDr. Jana Krajčiová, PhD., RNDr. Marián Macko

16. 11. 2023
Festival povolaní v Základnej škole Budimír
zodpovedné: Mgr. Zuzana Husárová, RNDr. Jana Plichtová

16. 11. 2023
beseda ku Dňu tolerancie na tému Rodová rovnosť
triedy: sexta A, sexta B, II. A, septima A, septima B, III. A
zodpovedná: Mgr. Eva Vašková

19. 11. 2023 - 25. 11. 2023
prvá mobilita v rámci projektu Erasmus+
destinácia: Belgicko
zodpovedné: Mgr. Gabriela Hrežová, Mgr. Mária Kovácsová

23. 11. 2023
školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
zodpovedná: Mgr. Viera Nachtmannová

24. 11. 2023
súťaž Náboj Junior
zodpovedný: RNDr. Marián Macko

28. 11. 2023

MATHING
zodpovedná: RNDr. Viera Vodičková

Expert Geniality Show
zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

Inovation Camp
zodpovedná: Mgr. Zuzana Dolhyová

29. 11. 2023
Rok 2023 - rok historických výročí
zodpovedná: Mgr. Jana Vargová


Pripravujeme ešte:

Spoznávame BBC Microbit
zodpovedná: RNDr. Jana Plichtová

Vedecký štvorboj
zodpovedná: RNDr. Jana Krajčiová, PhD.

Šaliansky Maťko
zodpovedná: Mgr. Soňa Tichá

súťaž Junior PALMA
zodpovedné: Mgr. Jana Králiková, RNDr. Jana Plichtová

školský MIX volejbalový turnaj
zodpovedný: Mgr. Lórant Lipán


termín akcií bude včas oznámený
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori