Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2020.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2020/2021
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2020/2021
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2020/2021
MATURITA 2021
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Gymnázium, Alejová 1, Košice


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
09
JÚN
Celoštátne kolo Logickej olympiády 2021
Do celoštátneho kola Logickej olympiády 2021 postúpili z našej školy dvaja žiaci. Richard VODIČKA z kvarty A sa umiestnil na 13. mieste, Eva KRAJČIOVÁ z tercie A získala 16. miesto. Srdečne blahoželáme.

Celkové výsledky nájdete na nasledujúcej stránke: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2021.html
Zuzka KOZÁROVÁ zo septimy B sa v celoslovenskom kole 7. ročníka Puškinovho pamätníka umiestnila na prvom mieste v kategórii stredné školy - poézia. Srdečne blahoželáme!
01
JÚN
Celoštátne kolo IQ olympiády
Richard VODIČKA z kvarty A sa 01. 06. 2021 zúčastnil celoštátneho kola IQ olympiády, ktoré sa konalo v Bratislave. Umiestnil sa na peknom 9. mieste. Srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete na nasledujúcej stránke: https://iqolympiada.sk/?page_id=757
Niektorí žiaci z kvarty A a kvarty B sa ochotne zapojili do splnenia úlohy, v rámci ktorej sme v areáli školy vysadili nové ovocné stromčeky – čerešňu, slivku a jabloň. Z výsadby stromčekov mali žiaci obrovskú radosť.
Veríme, že výsadbou nových stromčekov pomôžeme zmierniť dopady klimatickej krízy!
14
MÁJ
Regionálne kolo IQ olympiády
V regionálnom kole sa vynikajúco umiestnil Richard VODIČKA, ktorý postupuje do celoslovenského kola. Prehľad umiestnení našich žiakov ponúkame na tomto linku: TU.
Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a Richardovi držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré (ak pandemická situácia dovolí) sa bude konať na Bratislavskom hrade.
14
MÁJ
Školské kolo Logickej olympiády
Logická  olympiáda, ktorú organizuje Prešovská univerzita, je určená žiakom s všeobecným intelektovým nadaním. Rieši sa 13 úloh počas 40 minút, bez použitia kalkulačiek. O poradí rozhoduje počet získaných bodov za úlohy. Maximum je 21 bodov.
Aj v tejto súťaži si naši žiaci počínali veľmi dobre. Svedčí o tom i skutočnosť, že do celoslovenského finále postupuje Richard VODIČKA a Eva KRAJČIOVÁ. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina TU.
12
MÁJ
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
Dňa 12. 05. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. Študent sexty B Adam PÓŠA sa umiestnil na 1. mieste v kategórii C. Študenti kvinty A Dávid KEPIČ, Jakub MÜLLER, Ladislav ANTOŽI a Adrián MIKOLAJ sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii D. Srdečne blahoželáme!
Po dlhých šiestich mesiacoch sa od utorka 11. 05. 2021 konečne vracajú do lavíc žiaci všetkých tried. Hoci dištančná výučba prebiehala podľa hodnotenia rodičov i žiakov úspešne, predsa len nenahradí vyučovanie v školských laviciach. Dúfajme, že nám vydrží až do konca školského roka bez ďalšieho prerušenia.

Tak, ako na jeseň, ani tentoraz sme počas obdobia, kedy bola škola bez žiakov, nezaháľali a snažili sme sa pripraviť pre našich žiakov ešte príjemnejšie pracovné prostredie v interiéri i v exteriéri školy.
Olívia GAÁLOVÁ z kvarty B postúpila do semifinále medzinárodnej súťaže Živá klasika v recitácii ruskej prózy, ktoré bude prebiehať 11. 05. 2021. v priamom prenose na Youtube Kanáli organizátorov v sociálnych sieťach Facebook a Vkontakte.
Odborná porota zložená z významných ruských režisérov, hercov, pedagógov, spisovateľov a scenáristov v sobotu 08. 05. 2021 vybrala 30 účastníkov s najvyšším počtom bodov. Olívia získala 47 bodov z celkového počtu 50. Srdečne blahoželáme a držíme palce v semifinále !

Prvé miesta v krajskom kole postupovej jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet 2021 vybojovali Veronika KUGLOVÁ (sekunda) v kategórii prevzatá tvorba v anglickom jazyku - ZŠ a Zuzana KOZÁROVÁ (septima B) v kategórii prevzatá tvorba v ruskom jazyku - SŠ. Srdečne blahoželáme a želáme úspešné celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v júni 2021.
29
APR
Krásne úspechy v celoslovenskom kole SOČ
Naši šikovní študenti reprezentovali seba a svoju alma mater v celoslovenskom kole SOČ a dosiahli fantastické úspechy.
Anežka MÁRTONFIOVÁ (III. A) sa umiestnila na 2. mieste v odbore Pôdohospodárstvo. Bohuš Líška (sep B) v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadil 3. miesto.
Veľká vďaka patrí všetkým študentom zapojeným do SOČ a učiteľom, ktorí ich pri tvorbe stredoškolských prác podporovali. Srdečne blahoželáme!
27
APR
Vynikajúci úspech ...
Matej VASKY zo sexty C bude reprezentovať Slovensko na 62. medzinárodnej Matematickej olympiáde IMO 2021. Medzi šesticu Slovákov sa prebojoval na výberovom sústredení, kde skončil na 4. mieste.
Srdečne blahoželáme!

https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_vyber
V tomto školskom roku sa súťaž konala on-line formou. V kategórii Seniori súťažilo v rámci Slovenska 111 družstiev, celkovo v medzinárodnom súperení ich však bolo až 547. V kategórií Juniori bolo 108 družstiev zo Slovenska a celkovo ich bolo 591. Vo výsledkovej listine sa nestratili ani žiaci nášho gymnázia. K medailovému umiestneniu chýbal nášmu družstvu, zloženému zo žiakov sexty B a sexty C, iba jeden bod.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Stredná pre teba ...
Košický samosprávny kraj vydal obsiahleho sprievodcu strednými školami v Košickom samosprávnom kraji v elektronickej podobe pod názvom Tvoj pomocník pri výbere strednej školy.
Kliknutím na tento link získate základné informácie o našej škole.
Zber papiera

Gymnázium, Alejová 1, Košice
vyhlasuje súťaž v zbere starého papiera.

Zapojte sa do súťaže a poďte s nami prispieť k ochrane lesov.

Zber papiera bude prebiehať od 22. 06. 2021 do 24. 06. 2021

KEDY: od 08:00 – 11:30 hod. a od 13:00 – 14:30 hod.

KDE: na parkovisku v areáli školy (vchod do telocvične)

Prosíme, kartóny nosiť len v minimálnom množstve.

Dajme stromom šancu!
Jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
Druhé kolo prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2021/2022

Riaditeľ Gymnázia, Alejová 1, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie 2. kola prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2021/2022 na neobsadené miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium.

Počet voľných miest: 15

Kritériá prijatia sú zverejnené na https://www.galeje.sk/stvorrocne-studium/kriteria-k-prijimaniu-ziakov-pre-skolsky-rok-20212022/

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na štúdium prostredníctvom elektronického informačného systému EduPage základnej školy alebo prihlášku zašle prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne poštou.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22. júna 2021 a výsledky budú zverejnené 22. júna 2021 na webovom sídle školy www.galeje.sk.

Pre rýchlu komunikáciu prosíme do prihlášky uviesť telefónne číslo a e-mailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na: gymnazium.alejova@galeje.sk alebo na 055/7296686, resp. 055/7296685.
Výberové konanie

na pozíciu učiteľa slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s nemeckým jazykom

Zobraziť viac ...
Vision board

"Dobrých správ je v dnešných časoch málo, preto musíme aj tým zlým správam dávať úsmevné heslá".

To je voľne parafrázovaný výrok z obľúbeného vianočného filmu - S tebou mně baví svět.

Zobraziť viac
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Chceme počuť Tvoj hlas ...


Milí žiaci prvých ročníkov,


buďte súčasťou riešenia a pomôžte nám dospelým, pedagógom a rodičom lepšie pochopiť vás a vašich rovesníkov. Zapojte sa do štúdie a odpovedzte na otázky súvisiace s vašim životným štýlom.

Ďakujeme, že staviate mosty k ceste pochopenia vašej generácie.


Viac informácií nájdete: https://www.youtube.com/watch?v=tyRm3ta4Se4&feature=share&fbclid=IwAR3jiN9LeE7-8ZWEwNfYXYTzQWGlJoJN6o8J3Fj1XlivsPjF-K01SE3_60A
Ako si chrániť svoje psychické zdravie v čase pandémie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori