Gymnázium, Alejová 1, Košice

Povinne zverejňované informácie

Názov školy:

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Adresa:
Alejová 1, 041 49 Košice

IČO:
00598071

Spôsob zriadenia:
Zriaďovacia listina č. 1170/2009 - RU 17/10272

Zriaďovateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Škola je organizačne členená do dvoch úsekov:  
•    úsek riaditeľa školy,
•    úsek výchovno-vzdelávacej činnosti.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať:
•    osobne na sekretariáte riaditeľa školy v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00,
•    poštou na adresu Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice,
•    telefonicky na +421 55 7296686,
•    faxom na +421 55 7296686,
•    elektronickou poštou na gymnazium.alejova@galeje.sk.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori