Gymnázium, Alejová 1, Košice

Svet okolo mňa
Výtvarnú a literárnu súťaž vyhlasuje Centrum voľného času Technik, elokované pracovisko Domino, Košice

Ciele:
  • výchovná primárna prevencia závislostí detí a mládeže pred negatívnymi vplyvmi prostredia,
  • rozvíjanie individuálneho tvorivého myslenia, zručností a prejavu najmä vo výtvarnej a literárnej činnosti,
  • navodenie pozitívnej atmosféry a posilňovanie hodnotového systému bez prítomnosti drog.

Kategórie:

A) vekové:
I. kategória – 1. stupeň ZŠ, II. kategória – 2. stupeň ZŠ
B) súťažné: I. všetky výtvarné techniky, II. Literárne > poézia a próza

Súťažné podmienky:
Súťaže sa môže zúčastniť žiak vo veku od 6 do 15 rokov.

Súťažiť budú:
a/ plošné výtvarné práce do rozmeru A2
b/ písomné literárne práce v rozsahu maximálne 2 strany A4 3x


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori