Gymnázium, Alejová 1, Košice

Správa o hospodárení za predchádzajúci školský rokVážení rodičia,

prihováram sa Vám a v krátkosti rozanalyzujem činnosť RRZ v školskom roku 2021/2022.

Rozpočet bol stanovený a schválený minulého roku v mesiaci september 2021 na triednych aktívoch. Jeho výška bola stanovená vo výške 19 560,00 Eur. Rozpočet už v počiatku počítal so zakúpením germicídnych žiaričov, ktoré si vynútila aktuálna situácia a celková výška obstarania predstavovala hodnotu 5 005 Eur.

Z prijatých finančných prostriedkov sa zakúpili odmeny žiakom a maturantom, obstarali sa dva kusy notebookov do laboratória fyziky a iné bežné obstarania pre zabezpečenie vyučovacieho procesu.
Pri obstaraní týchto a ostatných materiálov a služieb participovala RRZ, a to v zmysle nastaveného rozpočtu. V konečnom dôsledku bolo čerpanie za sledované obdobie vo výške 16 128,20 Eur.

Stav je výsledkom nedočerpania nastaveného rozpočtu o 3 431,80 Eur. Najvýraznejšie nedočerpanie bolo v položke ,,dotácia pre informatiku a výpočtovú techniku“. V tejto časti rozpočtu boli realizované potrebné nákupy/obstarania zo zdrojov školy.

RRZ pracovala v sledovanom období s príjmami získanými od rodičov vo forme rodičovského príspevku a z 2% daní. Výsledok hospodárenia v položkách a číselnom vyjadrení uvádzame na nižšie uvedenom linku.
Z pohľadu konečného stavu finančných prostriedkov za sledované obdobie je možné skonštatovať, že RRZ pracuje s financiami, ktoré vykazujú kladný zostatok použiteľný pre nasledujúce obdobie.


V Košiciach dňa 05.10.2022


Ing. Danka Kepičová,
predseda výkonného výboru RRZ


Link:

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori