Gymnázium, Alejová 1, Košice

Správa o hospodárení za predchádzajúci školský rokTouto cestou sa vám, vážení rodičia, chcem prihovoriť a v krátkosti rozanalyzovať činnosť RRZ v školskom roku 2020/2021.

Rozpočet bol stanovený a schválený minulého roka v mesiaci september na triednych aktívoch. Jeho výška bola stanovená v sume 14 415,00 Eur.

Čas, ktorý bol náročný nielen pre deti, ale aj vyučujúcich, sa nezastavil. Aj napriek tomu, že tu bola takáto spoločenská situácia a k mnohým čerpaniam prirodzene nedošlo, napr. súťaže, sústredenia, spotreba hygienických a iných pomôcok, vedenie školy vsadilo a využilo toto obdobie na modernizáciu budovy, propagáciu, obnovu interiéru – šatňové skrinky, doplnenie technického zabezpečenia – počítače, germicídne žiariče pre ochranu zdravia študentov a zamestnancov školy. Pri obstaraní týchto tovarov a služieb participovala aj RRZ.

V konečnom dôsledku bolo čerpanie za sledované obdobie vo výške 18 411,40 Eur. Jedná sa o prečerpanie rozpočtu vo výške 3 996 Eur. Takýto stav je akceptovateľný a odôvodniteľný. RRZ pracuje s príjmami získanými od rodičov vo forme rodičovského príspevku, z 2% dane z príjmu, darov a iných.
V školskom roku 2020/2021 RRZ prijala aj dar od nemenovaného rodiča vo výške 2 000 Eur. Tento finančný príspevok bol použitý na výstavbu altánku.

Výsledok hospodárenia v položkách a číselnom vyjadrení uvádzame na nižšie uvedenom linku. Z pohľadu konečného stavu finančných prostriedkov za sledované obdobie je možné skonštatovať, že RRZ pracuje s financiami, ktoré vykazujú kladný zostatok použiteľný pre ďalšie obdobie.

Ďakujem, teším sa na spoločnú spoluprácu v nastávajúcom školskom roku.


V Košiciach dňa 05. 10. 2021


Ing. Danka Kepičová
predseda výkonného výboru RRZ


Link:

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ŠKOLSKOM ROKU 2020/20201.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori