Gymnázium, Alejová 1, Košice

Projekty

CHÉMIA

 

PROJEKTY

Každoročne sa naši študenti zapájajú do týchto projektových súťaží:

AMAVET
http://www.amavet.sk/

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY NA SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku vedeckých prác mladých ľudí.
V školskom roku 2013/2014 našu školu reprezentoval Jakub DAMANKOŠ z III. A triedy so svojím projektom „Supernovy“.
Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

MLADÍ VEDCI SLOVENSKA
http://www.mladivedci.sk/

Občianske združenie Mladí vedci Slovenska je nezisková mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 2004. Prioritnou oblasťou jej činnosti je vyhľadávanie nadaných detí a mládeže vo veku od 12 do 20 rokov vo vede a technike a všestranná podpora ich rozvoja. Ďalšou rozsiahlou oblasťou činnosti združenia je popularizácia vedy a techniky, predovšetkým vo vzťahu k deťom a mládeži.

ESTABLISH

V školskom roku 2011/2012, 2012/2013 sa žiaci vybraných tried (terajšie triedy sexta, oktáva B) zapojili do riešenia medzinárodného projektu ESTABLISH (financovaného z prostriedkov 7. rámcového programu) prebiehajúceho na PF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s poprednými európskymi pracoviskami zameranými na prírodovedné vzdelávanie s cieľom napomôcť efektívnemu využívaniu objaviteľských vyučovacích metód. Počas riešenia projektu žiaci využívali výučbové materiály zamerané na rôzne úrovne aktívnej a objaviteľskej práce z tematickej oblasti „Plasty“.
Metódy objaviteľskej a bádateľskej činnosti sú využívané na hodinách predmetu chémia so zameraním na laboratórnu prácu. V školskom roku 2013/2014 sa do projektu zapoja žiaci I. C triedy .


III. KONFERENCIA ŠTUDENTOV A ŽIAKOV K PROJEKTOVEJ SÚŤAŽI K TÉMAM TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA:

  • CHÉMIA POTRAVÍN, ICH BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE
  • CYKLICKÉ PROCESY, RECYKLÁCIA
  • NOVÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Konferencia sa konala dňa 18. júna 2009 v priestoroch UPJŠ KOŠICE. Zúčastnili sa jej študenti a žiaci zapojených stredných a základných škôl. Po slávnostnom otvorení prezentovali svoje projektové práce k jednotlivým témam a v populdňajších hodinách počas slávnostného vyhodnotenia konzultanti projektových tímov s najlepšími prácami prevzali ocenenie.

Aj naša škola mala svoje zastúpenie. Reprezentoval ju
  • riešiteľský tím v zložení: Peter BARABAS, Jana BARANOVÁ, Dušan BLICHA, Šimon DANKO, Bohuslav DZURILLA, Matej KNAPČOK, Tomáš NOVELLA, Jakub SEKULA, Ivana SOLÁRIKOVÁ, Matúš UCHNÁR, Patrik ŽATKO
  • s konzultantkou: RNDr. Annou IHNATKOVOU
  • a prácou: ANALÝZA OBSAHU IÓNOV VYBRANÝCH MINERÁLNYCH NÁPOJOV Z HĽADISKA VHODNOSTI PRE ĽUDÍ S VYSOKÝM KRVNÝM TLAKOM

Riešitelia vo svojej práci popisujú problematiku hypertenzie, pitného režimu, analyzujú obsah iónov vo vybraných minerálnych nápojoch z hľadiska vhodnosti pre ľudí s vysokým krvným tlakom.

Porovnávajú obsah iónov, ktoré namerali v jednotlivých nápojoch počas analýz v chemickom laboratóriu nášho gymnázia a na Ústave chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ s deklarovanými hodnotami výrobkov na etiketách minerálnych nápojov ponúkaných v obchodnej sieti.

Riešitelia taktiež vykonali anketu u 32 respondentov so zameraním na výskyt krvného tlaku, druh a množstvo prijatých tekutín. Poukazujú na rôzne zloženie minerálnych nápojov z hľadiska obsahu iónov a dôležitosť výberu vhodných nápojov u ľudí s vysokým krvným tlakom.


Riešiteľský tím
Riešiteľský tím
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
... počas meraní ...
Zborník abstraktov
Zborník abstraktov
Ocenenie tímu
Ocenenie tímu

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori