Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematický kalendárNAŠE AKTIVITY


Matematický kalendár 2007 - HRANICE

 

V školskom roku 2006/2007 bol realizovaný tele-projekt v rámci programu Socrates Comenius Borderline, ktorého sa zúčastnilo 7 stredných škôl zo 6 štátov (Francúzsko, Lichtenštajsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko). Na jeho realizácii sa podieľali RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ (autorka a koordinátorka), RNDr. Jana PLICHTOVÁ (technická spolupráca) a Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ (hlavná koordinátorka projektu BORDERLINE a komunikácia s účastníkmi z ostatných krajín).
Cieľom bolo vytvoriť kalendár na rok 2007, v ktorom na každý mesiac bude jedna matematická úloha a jedna ilustrácia vytvorená účastníkmi projektu; podporovať tvorivosť, logické myslenie, záujem o matematiku a v neposlednom rade rozšíriť kontakty medzi zapojenými školami a priblížiť účastníkom projektu vlastnú krajinu. Každá zo zúčastnených krajín mala možnosť podieľať sa na tvorbe dvoch strán v kalendári vytvorením jednej originálnej matematickej úlohy s témou HRANICE a jednej úlohy predstavujúcej niečo typické pre danú krajinu. Pri oboch úlohách zasielali znenie v pôvodnom jazyku, preklad znenia do anglického jazyka a riešenie úlohy v pôvodnom jazyku a dve ilustrácie.


Finálna podoba kalendára sa tvorila v jednotlivých etapách:

  • v mesiacoch apríl - máj 2006 boli vytvorené úvodné stránky slovenskou stranou
  • v máji 2006 sa pracovalo na projekte počas spoločného stretnutia koordinátorov zúčastnených krajín v Poľsku
  • v mesiacoch november - december 2006 bola zverejnená definitívna verzia na webovej stránke www.galeje.sk/calendar
  • v máji 2007 bol kalendár prezentovaný na záverečnej výstave projektu

 

 

 

Olympiády, pytagoriády, rôzne matematické súťaže ... nie sú na našej škole ničím výnimočným. Všetky však majú jedno spoločné. Úlohou je vyriešiť matematický problém. Talent na počty, ľudovo povedané, mnohým našim žiakom nechýbal a nechýba. Práve toto poznanie a skúsenosť priviedli RNDr. Beátu VAVRINČÍKOVÚ (vyučujúcu matematiky) k myšlienke, že podnecovať tvorivosť, fantáziu a rozvoj logického myslenia možno aj iným, netradičným, za to však veľmi účinným spôsobom. Čo ak by žiaci úlohy nielen riešili, ale sami si ich aj vytvárali? Od nápadu k činu nebola ďaleká cesta. A tak sa v školskom roku 2003/2004 zrodil projekt

Matematický kalendár 2004

 

Matematický kalendár 2004
Skladal sa zo šiestich kôl a bol určený žiakom siedmych ročníkov základných škôl až druhákom stredných škôl. V každom z nich sa pripravoval kalendár na dva mesiace v roku a na účastníkov čakali štyri súťažné úlohy:
A - vymyslieť matematickú úlohu z daného učiva (napr. na deliteľnosť alebo výpočet objemu telesa)
B - vymyslieť úlohu spĺňajúcu danú podmienku (napr. úloha o snehuliakoch alebo s viacerými výsledkami)
C - vymyslieť úlohu, ktorej text sa nejakým spôsobom viaže k tomu-ktorému mesiacu v roku.
D - poslednou úlohou bolo vytvoriť obrázok, ktorý poslúži ako ilustrácia k jednotlivým mesiacom v kalendári.
Organizátori hodnotili originálnosť, náročnosť, matematickú správnosť, zrozumiteľnosť a vhodnosť zadania i správnosť riešenia. V silnej konkurencii nemali šancu obstáť komplikované, ale ani veľmi jednoduché príklady. O tom, ktorá ilustrácia sa do konečnej podoby matematického kalendára dostane, rozhodovali samotní účastníci projektu hlasovaním po skončení každého kola.

 

Do tvorby kalendára sa celkovo zapojilo 762 chlapcov a dievčat v 263 tímoch zo 72 škôl z celého Slovenska a vybrať z 1860 úloh zaslaných do súťaže 366 najlepších nebolo vôbec jednoduché. Všetky vytvorené matematické zadania i obrázky porota ohodnotila a nakoniec rozhodla o najúspešnejších tímoch. Stali sa nimi

  • MGR z Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach
  • Silná štvorka zo ZŠ P. Jilemnického zo Zvolena
  • Suchari zo Súkromnej strednej odbornej školy Humanius Via z Holíča
  • tím ZŠ Okružná z Michaloviec
  • Mačičky z Gymnázia v Senici nad Myjavou

Projekt finančne podporila spoločnosť U. S. Steel Košice, čím umožnila pozvať na slávnostné vyhodnotenie celého projektu a trojdňový výlet do nášho mesta všetkých päť najúspešnejších tímov. Za našu školu sa ho zúčastnili Miroslav Liščinský, Gabriel Makovič a Róbert Figmig (žiaci tercie B).

Výsledkom celého projektu je kalendár, aký inde nenájdete. Na každý deň v roku 2004 obsahuje totiž jednu matematickú úlohu - nie však obyčajnú, "učebnicovú", ale zaujímavú, ktorú vymysleli účastníci projektu. Pretože mnohí z nich sa nebáli popustiť uzdu fantázii, vznikli naozaj pekné a originálne úlohy. Obrovský záujem o projekt, ďaleko prevyšujúci naše očakávania, nás veľmi potešil. Množstvo zaslaných úloh bolo skutočne originálnych, žiaci k tvorbe pristupovali tvorivo. A to bol aj náš cieľ - ukázať, že matematika skutočne môže byť príťažlivá. Pozitívom je aj to, že konečný výsledok nie je samoúčelný - hotový kalendár mohol poslúžiť ako zbierka originálnych úloh. Preto sme sa rozhodli pokračovať v projekte aj v ďalšom školskom roku a dať žiakom možnosť oboznámiť sa bližšie s úlohami, ktoré vymysleli ich kamaráti.

Od septembra do decembra v školskom roku 2004/2005 pokračoval projekt druhou časťou. V nej súťažili jednotlivci v riešení úloh, ktoré vymysleli účastníci projektu v jeho prvej časti. Z každého týždňa v kalendári si súťažiaci vybrali jednu úlohu a jej riešenie poslali organizátorom. Projekt bol určený žiakom 7. ročníka ZŠ až 3. ročníka SŠ. Zapojilo sa doň 704 účastníkov zo 78 škôl - 77 škôl bolo z celého Slovenska a jedna škola bola z Česka. Najúspešnejší riešitelia boli opäť ocenení. V kategórii MLADŠÍ ÚČASTNÍCI sa študenti našej školy - Ľudmila Dugasová a Róbert Figmig (žiaci kvarty B) umiestnili na 3. mieste.

Na projekte sa organizačne podieľali: RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ (autorka a koordinátorka projektu), RNDr. Jana PLICHTOVÁ (úprava a spracovanie obrázkov), Ján JERGUŠ, žiak sexty A (technická spolupráca), vyučujúci matematiky a niektorí žiaci sexty B (oprava úloh).

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori