Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia založenia školyTEN MÚDRY ČAS
TEN CHYTRÁK ČAS
TEN BLÁZON ČAS
ZNIE V NÁS
A V NAŠICH SPOMIENKACH...


Pri príležitosti, akou je aj 20. VÝROČIE VZNIKU GYMNÁZIA NA ALEJOVEJ 1,  je dobrým zvykom spomínať, rekapitulovať.   

Na to sme si prizvali ľudí bývalých riaditeľov, bývalých kolegov, absolventov a ctených hostí, ktorých časť života je úzko prepojená s našou Alejkou. Spoločne sme sa pokúsili priblížiť najdôležitejšie vývojové medzníky školy, ktoré sa nezmazateľným spôsobom zapísali do jej histórie.

Rozčlenili sme ich do niekoľkých blokov s výstižným názvom:
  • ALEJKA VČERA
  • ALEJKA DNES
  • TRADÍCIE ALEJKY
  • ALEJKA ZA HRANICAMI SLOVENSKA
  • ÚSPECHY ALEJKY
  • OCEŇOVANIE ABSOLVENTOV A SÚČASNÝCH ŽIAKOV

Keďže škola je inštitúciou, ktorej hlavným cieľom je vzdelávať a vychovávať mladých ľudí, je pochopiteľné, že sme ich študijným výsledkom, najvýznamnejším a najvýraznejším úspechom v rôznych celoslovenských, celoeurópskych a celosvetových súťažiach venovali primeranú pozornosť s príslušnou foto a video projekciou.
V závere dlhej, ale pritom krásnej bilancie dosiahnutých úspechov riaditeľ školy ocenil najúspešnejších súčasných žiakov a absolventov našej Alejky.
 
ĎAKOVNÝ LIST
pri príležitosti 20. výročia vzniku Gymnázia Košice, Alejová 1 za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni
si zo slávnostnej akadémie odniesli najúspešnejší absolventi:

Maroš BLAHOVEC
Jaroslav BRDJAR
Martin HRIŇÁK
František LIPTÁK
Michal RYBÁRIK
Jaromír SEDLÁR
Tomáš SCHURGER

ČESTNÉ UZNANIE
pri príležitosti 20. výročia vzniku Gymnázia Košice, Alejová 1 za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni
si zo slávnostnej akadémie odniesli najúspešnejší absolventi:

Tomáš ANDRAŠINA
Peter BOHUŠ
Miroslav DANIŠ
Ján JERGUŠ
František KARDOŠ
Viliam KOLIVOŠKA
Martin PČOLA
Tomáš RUSIN
Branislav SUŠILA
 
ĎAKOVNÝ LIST
pri príležitosti 20. výročia vzniku Gymnázia Košice, Alejová 1 za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni
si zo slávnostnej akadémie odniesli najúspešnejší súčasní žiaci:

Martin BALÁŽ, žiak oktávy A
Martin ŠRÁMEK, žiak oktávy A
Július UCHNÁR, žiak sexty
Matúš UCHNÁR, žiak septimy
Martin VODIČKA, žiak kvarty
Samotnému programu predchádzala OFICIÁLNA ČASŤ s príhovorom riaditeľa školy a zdravicami pozvaných hostí. Oslávenkyni k jej jubileu sa rozhodli prihovoriť:

doc. PaedDr. Jozef VOOK, CSc., prednosta Krajského školského úradu
PaedDr. Mariana MATISKOVÁ, v zastúpení Odboru školstva Košického samosprávneho kraja
RNDr. Marián RUŽIČKA, v zastúpení riaditeľov košických gymnázií a stredných odborných škôl
Mgr. Eva MRAVCOVÁ, predsedníčka Rady rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej 1 v Košiciach

Práca pedagógov si rozhodne zaslúži úctu nás všetkých. Jej výrazom sú i ocenenia za dlhoročnú prácu a dosahované výsledky udeľované pri významných príležitostiach.
Aj táto slávnostná akadémia bola príležitosťou oceniť tých, ktorí svojou neúnavnou prácou a nezištnou pomocou prispeli k rozvoju školy a k šíreniu jej dobrého mena.

ČESTNÉ UZNANIE
pri príležitosti 20. výročia vzniku Gymnázia Košice, Alejová 1 za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu pri vzdelávaní,
výchove a formovaní mladej generácie riaditeľ školy
udelil

Petrovi FEDOROČKOVI
Ing. Ladislavovi MAKÓOVI, CSc.
RNDr. Otovi PÁLINSKÉMU, bývalým riaditeľom školy
RNDr. Antonovi KUCHTOVI
RNDr. Mariánovi RUŽIČKOVI, bývalým zástupcom riaditeľa školy
Ingrid ČURNEKOVEJ, bývalej predsedníčke Rady rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej 1 v Košiciach.

Judite JANIŠOVEJ
RNDr. Kataríne KALINČÁKOVEJ, CSc.
Mgr. Oľge NIŇAJOVEJ
RNDr. Janke SUŠILOVEJ
PaedDr. Jolane ŠTEFANOVIČOVEJ
RNDr. Márii VELEBNEJ, bývalým členkám pedagogického koletívu

Mgr. Adriáne GODOČÍKOVEJ
RNDr. Anne IHNATKOVEJ
RNDr. Mariánovi MACKOVI
RNDr. Jane PLICHTOVEJ
RNDr. Beáte VAVRINČÍKOVEJ, súčasným členom pedagogického koletívu
Ocenená bola aj samotná oslávenkyňa. KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V KOŠICIACH vyjadril UZNANIE A VĎAKU GYMNÁZIU KOŠICE, ALEJOVÁ 1 za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a významný podiel vo výchove a vzdelávaní mladej generácie.

Mgr. Anna KORDULIAKOVÁ, hlavná školská inšpektorka zo ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE V BARTISLAVE, zaslala POZDRAVNÝ LIST, obsah ktorého si v plnom znení vypočuli všetci prítomní

POZDRAVNÝ LIST nášmu jubilujúcemu gymnáziu poslal aj PaedDr. Ivan PAVLOV, PhD., riaditeľ MPC, a. p. Prešov.

Jubilantku a slávnostné zhromaždenie svojím profesionálnym, hodnotným, pôsobivým, tanečným a speváckym vystúpením pozdravili aj NAŠI ABSOLVENTI - Lenka BODRUCKÁ, Martin DIRO, Ivan GEROČ, Ladislav SEDLÁK a Andrea TAKÁČOVÁ.

Moderátorskú taktovku výborne zvládli NAŠI BÝVALÍ- Katarína STAREGOVÁ - MIKEŠOVÁ a Peter SASÁK.

ĎAKUJEME VŠETKÝM,
ktorí sa rozhodli sláviť spolu s nami krásne jubileum.


Oficiálna časť
Oficiálna časť
PaedDr. Mariana MATISKOVÁ
PaedDr. Mariana MATISKOVÁ
doc. PaedDr. Jozef VOOK, CSc.
doc. PaedDr. Jozef VOOK, CSc.

RNDr. Marián RUŽIČKA
RNDr. Marián RUŽIČKA

Mgr. Eva MRAVCOVÁ
Mgr. Eva MRAVCOVÁ
Peter FEDOROČKO
Peter FEDOROČKO
Ing. Ladislav MAKÓ, CSc.
Ing. Ladislav MAKÓ, CSc.
RNDr. Oto PÁLINSKÝ
RNDr. Oto PÁLINSKÝ
RNDr. Anton KUCHTA
RNDr. Anton KUCHTA
RNDr. Marián RUŽIČKA
RNDr. Marián RUŽIČKA
Ingrid ČURNEKOVÁ
Ingrid ČURNEKOVÁ
Ocenené NAŠE BÝVALÉ...
Ocenené NAŠE BÝVALÉ...
RNDr. Katarína KALINČÁKOVÁ, CSc.
RNDr. Katarína KALINČÁKOVÁ, CSc.
Mgr. Oľga NIŇAJOVÁ
Mgr. Oľga NIŇAJOVÁ
RNDr. Janka SUŠILOVÁ
RNDr. Janka SUŠILOVÁ
PaedDr. Jolana ŠTEFANOVIČOVÁ
PaedDr. Jolana ŠTEFANOVIČOVÁ
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ
RNDr. Anna IHNATKOVÁ
RNDr. Anna IHNATKOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori