Gymnázium, Alejová 1, Košice

Erasmus+ (Energia je budúcnosť sveta)


 

ENERGY IS THE FUTURE OF THE WORLD
(Energia je budúcnosť nášho sveta)

Tento projekt je zameraný na súčasný svetový problém, ktorého riešenie si vyžaduje zaangažovanosť mnohých krajín. Spoločné problémy spájajú ľudí a motivujú ich spoločne hľadať riešenia. V rámci tohto projektu si budeme budovať a propagovať ekologický prístup voči prírode. Budeme získavať informácie o obnoviteľných zdrojoch energie, o uchovávaní energie, šetrení a recyklácii. Vieme, že zdroje sú limitované, a aby sme v budúcnosti prežili a zachovali prírodu, musíme hľadať spôsoby získavania elektrickej energie zo „zelených“ zdrojov.

Cieľom našej práce je zvyšovať povedomie obyvateľov a vplývať na nich tak, aby zmenili svoj prístup voči prírode a brali zodpovednosť za vlastné správanie. Pomôckou nám budú rôzne materiály a návštevy miest s obnoviteľnými zdrojmi v našej krajine, o ktorých budeme informovať našich zahraničných partnerov. Tento pracovný proces nám má pomôcť naučiť sa tvorivo a kriticky myslieť v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Projekt sa bude realizovať v dobe od októbra 2020 do mája 2021. Počiatočnou úlohou bolo vytvoriť pracovné tímy. Našimi partnerskými krajinami sú Francúzsko, Slovinsko, Taliansko a Turecko. Úlohou študentov je dizajnérsky vytvoriť logá a plagáty, pracovať na zadaných úlohách týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie, navštíviť konkrétne miesto týkajúce sa obnoviteľných/alternatívnych zdrojov, nahrať video, vytvoriť e-knihu a pod. a prezentovať ich partnerským skupinám.

Dôraz sa bude klásť na súčasného obyvateľa Európy a cieľom bude zmeniť jeho postoj voči prírode a svetu, v ktorom chceme všetci prežiť. Prostredníctvom rôznych materiálov a aktivít sa budú študenti snažiť zvýšiť povedomie v oblasti obnoviteľných zdrojov, informovať o prínosoch využívania alternatívnych zdrojov pre našu spoločnú budúcnosť aj o možnostiach šetrenia energie. Výsledkom celej práce členov jednotlivých tímov by malo byť aj tvorivé a kritické myslenie pri riešení vážnych svetových problémov a osvojenie si rôznych spôsobov šetrenia energie v každodennom živote, ako aj získanie skúseností s komunikáciou a spoluprácou so zahraničnými partnermi.

Naša škola sa stala hlavným koordinátorom projektu v rámci programu Európskej únie, ERASMUS+. Dúfame, že i napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v súvislosti s Covid 19 bude jeho realizácia prebiehať podľa schváleného harmonogramu.

Základné informácie o projekte:

• Dĺžka trvania projektu: 01. 09. 2020 - 31. 08. 2022 (v prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii so šíriacim sa koronavírusom je možné projekt predĺžiť do 31. 08. 2023).
• Partnerské školy: Francúzsko, Slovinsko, Taliansko, Turecko
Mobility a aktivity: projekt je zameraný na vzdelávanie mládeže v environmentálnej sfére prostredníctvom rôznych netradičných aktivít priamo v našej škole, prostredníctvom rôznych platforiem, ako aj výmenných pobytov v partnerských školách. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v celej Európe sa mobility posúvajú na neskoršie obdobie.
• Zodpovedný za realizáciu projektu: PhDr. Ľubomír SOBEK
• Koordinátor projektu: Mgr. Eva VAŠKOVÁ
• Projekt sa bude realizovať prostredníctvom platforiem: eTwinning, Facebook, webová stránka školy a Instagram
• Vyššie uvedené platformy budú slúžiť na komunikáciu s partnermi projektu. Zároveň sa budú používať na zdieľanie projektových výstupov, čiastkových a finálnych prác žiakov, fotografií z workshopov a stretnutí partnerských škôl v rámci jednotlivých mobilít.


Roanne, Francúzsko
22. 11. 2021 – 26. 11. 2021
Energoland, Mochovce
27. 04. 2022
Srednja šola Slovenj Gradec v Mute, Slovinsko
01. 05. 2022 - 07. 05. 2022
Adana, Turecko
07. 11. 2022 - 11. 11. 2022
Lucera, Taliansko
25. 02. 2023 - 03. 03.2023

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori