Gymnázium, Alejová 1, Košice

Projekt Pomoc škole

 

Vážení rodičia, milí absolventi a priatelia školy!

Od prvých rokov existencie dosahuje naša škola výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a aktívne sa zapája do rôznych regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží a projektov sledujúc jeden veľmi dôležitý cieľ, a to zmodernizovať vyučovací proces a priblížiť ho čo najviac potrebám života v modernej spoločnosti.

O správnosti nastúpenej cesty svedčia aj popredné umiestnenia v rôznych súťažiach na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

Ambíciou školy je pokračovať v dosahovaných úspechoch, vytvárať čo najširší priestor na rozvíjanie prirodzených schopností a talentu žiakov školy. To všetko by nebolo možné bez dôvery, ochoty a finančnej podpory rodičov a sponzorov.

Pri príležitosti osláv dvadsiateho piateho výročia založenia školy sme po prvýkrát spustili tento projekt, vďaka ktorému sme aj v minulom školskom roku mohli zakúpiť nové počítače do učebne informatiky, dokončiť zariaďovanie školskej klubovne a nemalé prostriedky sme ušetrili aj na kancelárskych potrebách. Chcem sa týmto všetkým, ktorí sa do projektu zapojili, srdečne poďakovať.

Aj v tomto školskom roku si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s prosbou o podporu formou či už materiálnej alebo finančnej výpomoci. Protihodnotou za Vašu výpomoc sa Vám škola odvďačí kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom a realizáciou rôznych voľnočasových aktivít pre Vaše deti. Jednou z možností, ako sa aktívne začleniť do života školy, je aj zapojiť sa do projektu Pomoc škole.

Cieľom tohto projektu je angažovať tak súčasných rodičov, žiakov, absolventov a priateľov školy, ako aj rôzne neziskové organizácie a podnikateľské subjekty a poprosiť ich o spoluprácu so školou v prospech zefektívnenia výchovy a vzdelávania, prípadne zlepšenia materiálno-technického vybavenia školy. Okruhy spolupráce:
•    účelová finančná pomoc,
•    darovanie 2% z daní pre RRZ pri Gymnáziu, Alejová 1, Košice,
•    nákup školských pomôcok a didaktickej techniky, počítačového vybavenia,
•    darovanie spotrebného materiálu (kancelársky papier, tonery do tlačiarní a kopírovacej techniky), hygienických potrieb,
•    darovanie rôzneho výsadbového materiálu do areálu školy (stromčeky, kríky, kvety),
•    darovanie kresiel a sedačiek z dôvodu zariaďovania oddychových kútikov pre žiakov,
•    poskytnutie rôznych reklamných predmetov a vecných cien do súťaží,
•    finančná či materiálna pomoc pri estetizácii vonkajších i vnútorných priestorov školy.

Veríme, že výsledky usilovných žiakov a cieľavedomých, odborne zdatných učiteľov Gymnázia, Alejová 1, Košice Vás oslovia a po zvážení všetkých vyššie uvedených možností spolupráce si vyberiete tú, ktorá je pre Vás najreálnejšia.

V prípade Vášho záujmu pomôcť škole, prosíme, kontaktujte riaditeľa školy na e-mail adrese: lubomir.sobek@galeje.sk.

Sponzorský účet RRZ:
Rada rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej ulici č. 1, 041 49 Košice
IBAN:    SK40 1100 0000 0026 2706 5237
BIC:    TATRSKBX
Tatra banka, a. s. , pobočka: Štúrova 28, Košice

Darovací účet školy:
IBAN: SK08 8180 0000 0070 0019 1080
BIC:  SPSRSKBA

Za všetkých žiakov a zamestnancov školy Vám vopred srdečne ďakujeme.


PhDr. Ľubomír Sobek, v.r.                                                                                                                                                           Ing. Danka Kepičová, v.r.
       riaditeľ školy                                                                                                                                                                             predsedníčka RRZ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori