Gymnázium, Alejová 1, Košice

charakter vyučovania NEJ

NEMECKÝ JAZYKCHARAKTER VYUČOVANIA NEMECKÉHO JAZYKA AKO 2. CUDZIEHO JAZYKA


Vyučovací predmet druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvárajú vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.
Komunikačné kompetencie v cudzích jazykoch sa rozvíjajú postupne. Ak sa žiak začína učiť nový cudzí jazyk, postupuje sa od najjednoduchšej úrovne A1 cez úroveň A2 k stanovenej výstupnej úrovni, ktorou je v prípade druhého cudzieho jazyka úroveň B1.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori