Gymnázium, Alejová 1, Košice

Odborná spolupráca

 

Po prijatí nového Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa menia názvy a územné pôsobnosti bývalých pedagogicko-psychologických poradní. Z tohto dôvodu v školskom roku 2008/2009 spadá naša škola pod územnú pôsobnosť bývalej Pedagogicko-psychologickej poradne pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevecie Zuzkin park, dnes:

Centrum pedagogicko-psycholockého poradenstva a prevencie
Zuzkin park 10
040 Košice

CPPPaP zabezpečuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť o deti a žiakov, ich rodičov a učiteľov, pod vedením  riaditeľky PhDr. Miliny FERJENČÁKOVEJ. Centrum má ďalšie elokované pracoviská na Lidickom námestí 18 a Galaktickej 11.

Kontakt na CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice:
http://www.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---prihlasenie/12232s

Našou kontaktnou psychologičkou je Mgr. Jana PANKUCHOVÁ

telefón:

055 787 17 21

KONTAKTY NA CPPPaP ZUZKIN PARK

telefón:
787 16 + klapka, 787 17 + klapka

klapka:
15 - riaditeľka
11 - odborná pomoc v sociálnej oblasti
30 - hospodársky úsek
35 - odborná pomoc v sociálnej oblasti

fax: 787 16 40

e-mail:
fedagogi@stonline.sk - riaditeľka
pppzuzkp@mail.t-com.sk - metodik
pppzuzkp@pobox.sk - hospodárka                             

 

 

 

Sponzori