Gymnázium, Alejová 1, Košice

Keď si vymýšľam ... 2013

 


Trnavský samosprávny kraj, Mesto Vrbové a Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom

vyhlasujú XIV. ročník medzinárodnej literárnej súťaže SCI-FI – poviedka
 

PODMIENKY SÚŤAŽE
 
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor (žiak alebo študent) s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku, prípadne v českom, anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, ktorá nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná.
2. Súťaží sa v dvoch kategóriách: I. kategória – žiaci základných škôl II. kategória - študenti stredných škôl
3. Účastník môže poslať do súťaže iba jednu prácu v rozsahu maximálne 4 strany (30 riadkov po 60 znakoch). Za školu posielajte maximálne 3 práce.
4. Príspevky posielajte poštou (stačí jeden kus) a zároveň e-mailom (ako prílohu v MS Word) na adresu ked.si.vymyslam@gmail.com spolu s vaším menom a priezviskom, dátumom narodenia, kontaktnou adresou a telefónnym číslom.
5. Práce prijaté do súťaže sa nevracajú. Vyhlasovateľ garantuje, že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom.
6. Ku každej práci je potrebné uviesť meno, dátum narodenia, bydlisko, kategóriu a navštevovanú školu, presnú adresu školy i bydliska, telefonický kontakt a mailový kontakt.
7. Súťažiaci k zásielke priloží vyplnenú prihlášku.
8. Príspevok, ktorý nevyhovie podmienkam, bude vrátený odosielateľovi do 14 dní. Po uplynutí tejto lehoty je príspevok považovaný za prijatý.
 

VYHODNOTENIE A OCENENIA SÚŤAŽE
 
1. Práce posúdi odborná porota, ktorá navrhne vyhlasovateľom súťaže udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii
2. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť vyhlasovateľom niektorú z cien neudeliť.
3. Víťazné práce budú uverejnené na www.gvrbove.sk, v dvojtýždenníku Hlas Vrbové a z vybraných prác bude zostavený zborník, ktorý dostane každý účastník súťaže.
4. Písomné práce posielajte s označením literárna súťaž sci-fi na adresu: Gymnázium J. B. Magina Beňovského 358/100 922 03 VRBOVÉ a na e-mailovú adresu: ked.si.vymyslam@gmail.com
5. Uzávierka súťaže je 15. decembra 2012 a jej vyhodnotenie, spojené so slávnostným odovzdávaním cien, sa uskutoční v marci 2013 vo Vrbovom.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori