Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovo bez hraníc
Celomestská recitačná súťaž, ktorú organizuje každý rok Mestská časť Košice–Staré Mesto.

Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritériá:

1. trvalý alebo prechodný pobyt v Košiciach
2. účastnícky poplatok vo výške 1€
3. dĺžka súťažného vystúpenia:
u detí predškolského veku maximálne 1,5 minúty
u detí základnej školy maximálne 2 minúty
zvyšné kategórie maximálne 3 minúty
porota má právo skrátiť vystúpenie súťažiaceho

4. súťažiaci musia ovládať texty naspamäť, je neprípustné text držať v rukách alebo ho čítať, inak je súťažiaci diskvalifikovaný
5. súťažiaci sa môže zúčastniť recitačnej  súťaže iba v jednej súťažnej kategórii (t.j. buď v poézii, alebo v próze tej-ktorej vekovej kategórie)
6. súťaží sa v jazyku slovenskom alebo rodnom jazyku súťažiaceho (napríklad v maďarskom, českom, rómskom, rusínskom, nemeckom, anglickom), ktorý je potrebné uviesť v prihláške.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori