Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pravidlá v učebni informatiky a pri práci s PC

 

VNÚTORNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ V UČEBNIACH PRI PRÁCI S POČÍTAČMI


ŽIAK MÁ PRÁVO:
 • vstúpiť do učebne len s pedagogickým pracovníkom, alebo na jeho pokyn
 • so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia učebne (PC, tlačiareň, skener, reproduktory, mikrofón, webkameru, videodataprojektor,...) spôsobom na to určeným
 • so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie k práci
 • používať jedine datový priestor určený pre žiakov počas akýchkoľvek vyučovacích hodín pri práci s PC
  D:/ziaci/nazov_triedy/priezvisko (na všetkých počítačoch vo všetkých učebniach a miestnostiach školy s PC)
 • používať jedine datový priestor určený pre žiakov počas krúžkovej činnosti
  D:/ziaci/nazov_kruzku/priezvisko (na všetkých počítačoch vo všetkých učebniach a miestnostiach školy s PC)
 • využívať zariadenie učební mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas (podľa rozvrhu učební, alebo po vzájomnej dohode s konkrétnym vyučujúcim)
 • využívať zariadenie učební aj v priebehu vyučovania, len ak je voľné "pracovisko", za podmienky, že dokáže pracovať samostatne bez pomoci vyučujúceho a ak vstúpi do učebne pred začiatkom vyučovacej hodiny)
 • počas výučby pracovať len s programovým vybavením, ktoré je predmetom hodiny (výnimku môže povoliť len vyučujúci)
 • získať prístup na WIFI sieť z dôvodu práce na internete nutnej počas vyučovacích hodín, alebo na prácu počas prestávok.

ŽIAK JE POVINNÝ:

 • vchádzať do učební informatiky vždy v prezuvkách
 • vchádzať do učební informatiky s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný predmet, bez zbytočných tašiek, oblečenia, jedla a pitia
 • na začiatku skontrolovať svoje "pracovisko" - každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť hlásiť vyučujúcemu
 • zapísať sa do zošita k tomu určenému
 • pri pravidelnej vyučovacej hodine usadiť sa pri tom istom "pracovisku", kým neurči učiteľ ináč
 • šetrne sa správať k zariadeniam v učebniach
 • dodržiavať pravidlá etikety (netiketu)
 • počas prestávok sa zdržiavať mimo učební (pokiaľ vyučujúci neurči inak)
 • vlastné nosiče dat (CD, DVD, USB, MP3, fotoaparáty,...) používať len so súhlasom vyučujúceho (a po ich kontrole)
 • dbať nato, aby sa v jeho priečinkoch nachádzali len potrebné súbory pre výučbu a štúdium, pravidelne mazať jeho nepotrebný obsah
 • po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu
 • používať na názvy priečinkov a súborov len vhodné mená
 • používať pre vlastné notebooky a tablety iba voľné sieťové káble a po dohode s vyučujúcim

ŽIAKOM JE ZAKÁZANÉ:

 • klopaním a vstupovaním do učební počas vyučovacej hodiny rušiť jej priebeh
 • svojvoľne rozdeľovať disky na viacero particií
 • meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku s výnimkou vlastného adresára
 • svojvoľne vytvárať a rušiť priečinky na pevnom disku s výnimkou vlastného adresára
 • pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri
 • pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov (žiakov a učiteľov)
 • poskytnúť svoje prístupové heslo druhej osobe (cudzím žiakom a žiaci oktáv a IV. ročníkov)
 • prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa (žiaci oktáv a IV. ročníkov)
 • vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu
 • bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér alebo pripájať ďalšie zariadenia
 • bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy
 • svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne
 • akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska
 • hrať hry, používať chat a facebook počas vyučovacej hodiny aj mimo nej v čase od 7.55 - 15.00 hod. ak nie je predmetom obsahu hodiny
 • prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, data porušujúce autorský alebo iný zákon, ...)
 • jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón
 • ukladať na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu (tašky, časti odevu, desiata, mobil,...)
 • dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí počítača
 • pracovať pri otvorenom počítači
 • prezrádzať účty do školskej domény a na WIFI sieť neprideleným osobám

SPRÁVCA UČEBNÍ INFORMATIKY SI VYHRADZUJE PRÁVO:

 • zmazať všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru nato určenom
 • zmazať všetky "nevhodné" súbory a súbory s "nevhodným" pomenovaním nachádzajúce sa kdekoľvek na diskoch
 • v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať

Všetci žiaci školy potvrdia na začiatku školského roka vlastnoručným podpisom, že tieto pravidlá vzali na vedomie a zaväzujú sa ich dodržiavať.
Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a vykoná náhradu.
Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

Aktuálnu verziu "Vnútorného prevádzkového poriadku učební informatiky a pravidiel týkajúcich sa používania PC v ostatných učebniach školy" nájdete na internetovej adrese:

https://galeje.sk/predmety/informatika/pravidla_ucebni/

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori