Gymnázium, Alejová 1, Košice

Certifikát kvality


CERTIFIKÁT KVALITY

 

POLITIKA KVALITY ŠKOLY

Vedenie školy v presvedčení, že základom úspešnosti je sústavné plnenie rastúcich požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov, stanovuje tieto zásady politiky kvality, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov školy:
•    meradlom kvality všetkých činností školy je spokojnosť jej zákazníkov,
•    za kvalitu svojej práce zodpovedá každý zamestnanec, ktorý prácu vykonáva, pričom vedenie školy sa hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie,
•    politiku kvality vedenie školy realizuje vytvorením, zavedením a uplatňovaním systému kvality, ktorého hlavnými princípmi sú:
-    efektívna komunikácia so zákazníkmi, dôsledné zisťovanie ich požiadaviek a očakávaní, objektívnosť a pohotovosť poskytovaných informácií,
-    individuálny prístup k riešeniu každej situácie vo výchove  a vzdelávaní pri rešpektovaní potrieb a možností zákazníkov,  
-    výber optimálnych postupov vo výchove a vzdelávaní, spĺňajúcich náročné kritériá kvality školy pre dané konkrétne podmienky,
-    výber odborne spôsobilých subdodávateľov, spĺňajúcich požiadavky školy na kvalitu vo výchove a vzdelávaní,  
-    výber a príprava zamestnancov školy v súlade s požiadavkami na kvalitu ich práce,
-    účinná motivácia zamestnancov ku kvalite vo výchove a vzdelávaní,
-    starostlivá príprava a realizácia prác v súlade s požiadavkami na kvalitu vo výchove a vzdelávaní, požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, stavom poznania a oprávnenými očakávaniami našich zákazníkov,
-    efektívna a náročná kontrola kvality vo všetkých etapách prípravy a realizácie,
-    priebežné hodnotenie a zlepšovanie systému kvality.

Zavedený, uplatňovaný a sústavne zdokonaľovaný systém kvality je vypracovaný v súlade s STN EN ISO 9000:2009 a spĺňa požiadavky STN EN ISO 9001:2009.  Za uplatňovanie systému kvality, ako aj za kvalitu všetkých činností zodpovedá riaditeľ školy.


PhDr. Ľubomír Sobek, v. r.
                                            riaditeľ školy

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori