Gymnázium, Alejová 1, Košice

Základné info


Štvorročné štúdium poskytuje:

  • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
  • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
  • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
  • kvalitnú prípravu na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy
  • osobnú profiláciu výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

  • rozvíjanie funkčnej gramotnosti, rozlišovanie serióznych a neserióznych web stránok, hoaxov, konšpiračných teórií, bulváru a pod.,
  • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií za predpokladu, že žiak už prichádza so základnou dobre zvládnutou komunikačnou schopnosťou. Obsah predmetu je zameraný na rozvíjanie schopnosti žiakov logicky myslieť a vyjadrovať sa, kriticky a objektívne hodnotiť cudzie názory, uvedomiť si subjektivitu vlastných postojov,
  • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme.

(Pozri: https://www.galeje.sk/predmety/slovensky-jazyk-a-literatura/szs/)


PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA 

  • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
  • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori