Gymnázium, Alejová 1, Košice

Hlavné ciele činnosti výchovného poradcuHLAVNÉ CIELE ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU

Zabezpečovať komplexnú pedagogicko - psychologickú starostlivosť o žiakov:
 1. Podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj, napomáhať žiakom.
 2. Poskytovať metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy
 3. Venovať pozornosť výkonovým zlyhaniam žiakov, narušeniu študijnej motivácie, nedodržaniu psychohygienických zásad štúdia, adaptačným problémom pri vstupe na SŠ a špecifickým problémom nadaných žiakov.
 4. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.
 5. Osobitnú pozornosť venovať žiakom, ktorí majú sklony k záškoláctvu a prijímaním účinných preventívnych opatrení zamedziť jeho vzniku.
 6. Venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a žiakom zo sociálne slabých rodín.
 7. Poradenská služba pri výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového.
 8. Poskytovať včasné informácie pre budúcich záujemcov o štúdium a ich rodičom, zamestnávateľom, inštitúciám, ktoré majú záujem o spoluprácu
 9. Pripravovať a organizovať besedy pre jednotlivé ročníky.
 10. Poskytovať konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie.
 11. Prerokovávať problémy týkajúce sa napomenutí, pokarhaní, príp.znížených známok zo správania.
 12. Spolupracovať s triednymi profesormi a vedením školy.

HLAVNÉ CIELE ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU V SPOLUPRÁCI S KOORDINÁTOROM PREVENCIE A PSYCHOLÓGOM V OBLASTI ROZVOJA HUMANITNÉHO VZDELÁVANIA A VÝCHOVY
 1. Predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno-patologických javov.
 2. Pomoc pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti drogám.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori