Gymnázium, Alejová 1, Košice

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku


Na stretnutí RODIČOVSKÉHO ZHROMAŽDENIA bol väčšinou hlasov odsúhlasený príspevok do Rady rodičovského združenia v školskom roku 2020/2021 vo výške:
35 € pre žiakov prímy A, prímy B a I. A,
25 € pre žiakov maturitných tried,
30 € pre žiakov ostatných tried.
Tento poplatok je pre niektorých žiakov navýšený o príspevok na činnosť záujmových útvarov podľa pokynov triednych dôverníkov a triednych učiteľov.
Pri dvoch deťoch na škole platí mladšie dieťa o 5 € menej.

Túto sumu prosíme zaplatiť najneskôr do 31. októbra 2020 a to priamou formou do rúk triedneho učiteľa alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet združenia:

IBAN:     SK40 1100 0000 0026 2706 5237
BIC:  TATRSKBX

DÔLEŽITÉ:
správa pre prijímateľa: trieda + priezvisko dieťaťa

PRÍKLAD:
Júlia Priezvisková chodí do kvinty B.
V správe pre prijímateľa bude uvedené: KVI B - Priezvisková
Vždy prosíme uviesť triedu ako prvú a až potom pridať meno.

OZNAČENIE TRIED

osemročné štúdium
príma A - PRI A
príma B - PRI B
sekunda - SEK
tercia A - TER A
tercia B - TER B
kvarta A - KVA A
kvarta B - KVA B
kvinta A - KVI A
kvinta B - KVI B
sexta A - SEX A
sexta B - SEX B
sexta C - SEX C

septima A - SEP A
septima B - SEP B
oktáva A - OKT A
oktáva B - OKT B

štvorročné štúdium
I. A
II. A
II. B
III. A
IV. A
 

Za spoluprácu a dodržanie termínu VOPRED SRDEČNE ĎAKUJEME.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori