Gymnázium, Alejová 1, Košice

Návratka pre absolventov

 

Z dôvodu dôležitosti evidencie uplatnenia našich absolventov každý náš absolvent musí doručiť poštou alebo osobne svojmu bývalému triednemu učiteľovi, prípadne na sekretariát školy NÁVRATKU ABSOLVENTA.


Vyplnenú návratku môžete poslať aj elektronickou formou na mailovú adresu výchovného poradcu školy.

NÁVRATKA ABSOLVENTA musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko absolventa
 • trieda
 • školský rok ukončenia štúdia
výber jednej z nasledujúcich možností uplatnenia sa po skončení strednej školy:
 • po skončení strednej školy som bol/a prijatý/á na vysokú školu:
 • univerzita - fakulta - štúdijný odbor
 • po skončení strednej školy som nebol/a prijatý/á na žiadnu vysokú školu
 • po skončení strednej školy študujem v pomaturitnom štúdiu
 • (uveď školu a študijný odbor) 
 • po skončení strednej školy pracujem
 • (uveď názov firmy)
 • po skončení strednej školy som nezamestnaný/á a evidovaný/á na Úrade práce

(návratka na stiahnutie)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori