Gymnázium, Alejová 1, Košice

Humanitný projekt


„Kto prospieva vo vedomostiach a stráca na mravnosti, viac stráca, než získava.“
                                                                                       
                                                                                                                                                            J. A. Komenský

 


Jednou zo základných priorít vo výchovno-vzdelávacom procese je formovať zo žiakov mravne vyspelú osobnosť na princípe humánnosti.  

Cieľom humanitného projektu je budovať u žiakov prosociálne hodnoty, viesť ich k zodpovednosti, schopnosti akceptovať potreby iných, konať empaticky a asertívne, mať pochopenie pre starosti a problémy iných, vedieť prejaviť súcit, tešiť sa z obdarovania niekoho,  prežívať s inými ľuďmi ich starosti i radosti, urobiť niečo pre druhých bez toho, aby za to niečo očakávali.

Prosociálne zmýšľajúci a konajúci jedinec si potom ľahko osvojí zodpovedný vzťah k rodine, práci, prírode i k spoločnosti..


 
Plánované aktivity
realizované aktivity
Plánované aktivity
realizované aktivity
Plánované aktivity
realizované aktivity
Plánované aktivity
realizované aktivity
Plánované aktivity
Realizované aktivity
Maturitná kvapka krvi
Realizované aktivity
Realizované aktivity
Realizované aktivity

Sponzori