Gymnázium, Alejová 1, Košice

Štátna vedecká knižnica 2014Dňa 16. 10. 2014 sa žiaci kvinty A, kvinty B osemročného štúdia a následne dňa 17. 10. 2014 dve triedy prvého ročníka štvorročného štúdia vybrali na exkurziu do ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V KOŠICIACH.
Mnohí z nich využili možnosť po prvýkrát  navštíviť  túto užitočnú inštitúciu. Prezreli si požičovňu, oboznámili sa s históriou knižnice i jej systémom, naučili sa pracovať v klasickom aj v elektronickom katalógu.


Z HISTÓRIE ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE

 • je univerzálna vedecká knižnica
 • empírovom Pongrácovsko-forgáčovskom paláci na Hlavnej ulici v Košiciach
 • druhá najväčšia knižnica na Slovensku rozsiahlosťou knižničného fondu
 • vykonáva knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť
 • Vznik knižnice – 1946 - založená Knižnica Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach – 1700 zväzkov
 • Predchodca – 1657 - historická knižnica prvej košickej univerzity Alma Universitas Episcopalis Cassoviensis  -  jej zbierky tvoria jadro knižnice
 • 1954 – knižnica prebrala - 90 000 zväzkov kníh od inkunábul (tlačí do roku 1500) po knihy zo začiatku 20. storočia, najmä z oblasti teológie, práva, medicíny, histórie a prírodných vied.
 • 1947 – právo na povinný výtlačok
 • Ďalšie spôsoby doplňovania fondov – nákup, dary, medziknižničné výmeny
 • 50-te roky – technické dokumenty, patenty, normy a firemná literatúra
 • špeciálne fondy -  dokumenty na špeciálnych nosičoch, ako audiokazety, videokazety, diskety, kompaktné disky i CD ROM
 • fondu periodík -  česko-slovenské, zahraničné noviny a časopisy
 • 70- te roky- koordinácia odberu zahraničných periodík na východnom Slovensku. Vydávanie Zoznamu zahraničných periodík dochádzajúcich do knižníc východného Slovenska, určený pre knihovníkov i používateľov knižníc
 • retrospektívna a súbežná bibliografia, vlastná edičná činnosť
 • 1981 – ako prvá knižnica v Československu začala uplatňovať aizáciu a reprografiu, strojová evidencia výpožičiek,
 • 1993 – prevádzka knižnično-informačného  systému
 • 1996 - elektronická forma katalógu – on-line katalóg
 • 1993 - Nemecká študovňa Goetheho inštitútu v Mníchove
 • 1995 - Študovňa starých tlačí.
 • 1996 - reštaurátorské pracovisko – reštaurovanie starých tlačív
 • 2004 - v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR zriadila Informačné a vzdelávacie centrum InfoUSA.
 • 2006 - Britské centrum, ktoré zriadila Britská rada so sídlom v Bratislave
 • V súčasnosti: Knižničný fond:    2.503.739 kn.j., z toho: knihy a zviazané periodiká    1.202.781 kn.j. špeciálne dokumenty    1.210.958 kn.j., staré tlače 90 000 kn.j.


ŠTRUKTÚRA KNIŽNICE

 • Nemecká knižnica
 • Študovňa InfoUSA
 • Britské a jazykové centrum
 • Študovňa kníh
 • Študovňa periodík
 • Študovňa starých tlačí
 • Rešeršné a databázové centrum
 • Stredisko VTI
 • Bibliografia
 • Bibliotheca Cassoviensi


INFOUSA CENTRUM KOŠICE

 • jedna zo študovní Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
 • kultúrno-informačné centrum Spojených štátov amerických
 • je prvým z Info USA centier otvorených na Slovensku.
 • vznikol v spolupráci so Sekciou verejných záležitostí Veľvyslanectva USA v Bratislave.
 • Poslaním centra je poskytovať presné a aktuálne informácie o kultúrnom, vzdelávacom a hospodárskom živote v Spojených štátoch a slúžiť ako miesto pre slovensko-americké programy v regióne východného Slovenska
 • Členstvo v InfoUSA Košice je podmienené členstvom v ŠVK a vzťahujú sa naň rovnaké pravidlá a podmienky.
 • Pre získanie preukazu je potrebné:
 • vyplniť prihlasovací formulár SVKK
 • predložiť doklad totožnosti (u študentov aj index, u cudzincov aj pas alebo povolenie na pobyt v SR)
 • zaplatiť 6,65 € - ročný členský poplatok
 • doložiť fotografiu 35x45 mm


BRITSKÉ A JAZYKOVÉ CENTRUM

 • knihy v anglickom jazyku z oblasti jazykovedy, prípravy na jazykové kurzy metodická a didaktická literatúra,
 • beletria - diela klasických a súčasných anglických autorov,
 • literatúra pre mládež a deti,
 • periodiká v anglickom jazyku,
 • sprístupňovanie inojazyčnej literatúry (francúzština, španielčina, taliančina, ruština a iné ) vo forme učebníc, čítaniek a slovníkov ,
 • CD-ROM, CD, DVD nosiče
 • organizovanie exkurzií pre študentov stredných a vysokých škôl ,
 • PC s nainštalovanými databázami na multimediálnych CD a s prístupom na internet

Členstvo v Britskom a jazykovom centre je podmienené členstvom v ŠVK a vzťahujú sa naň rovnaké pravidlá a podmienky. Pre získanie preukazu je potrebné:

 • vyplniť prihlasovací formulár SVKK
 • predložiť doklad totožnosti (u študentov aj index, u cudzincov aj pas alebo povolenie na pobyt v SR)
 • zaplatiť 6,65 € - ročný členský poplatok
 • doložiť fotografiu 35x45 mm


ŠTUDOVŇA KNÍH

 • je pracoviskom oddelenia informačných a výpožičných služieb
 • sústreďuje a prezenčne sprístupňuje (len v študovni) cca 7.500 zväzkov knižnej literatúry - encyklopédie, slovníky, jazyková literatúra, skriptá a odborná literatúra zo všetkých vedných odborov
 • umožňuje voľný výber dokumentov priebežne sa dopĺňa o novú literatúru, staršia sa zo študovne vyraďuje
 • poskytuje informácie z fondu a o fonde v študovni
 • umožňuje kopírovanie v priestore knižnice
 • počet miest na štúdium: 62
 • vstup len s platným preukazom


ŠTUDOVŇA PERIODÍK

 • je pracoviskom oddelenia informačných a výpožičných služieb
 • obsahuje periodiká bežného roku z rôznych vedných odborov: slovenské - cca 900 titulov a zahraničné - cca 240 titulov, z toho českých - cca 190 titulov
 •      zabezpečuje voľný výber z cca 1000 vyložených titulov, ostatné sa poskytujú na požiadanie z depozitu
 • sprístupňuje periodiká prezenčne ( len v študovni )
 • umožňuje kopírovanie v priestore knižnice
 • poskytuje informácie o fonde periodík v študovni
 • umožňuje prezenčné štúdium dennej tlače na základe voľného výberu, staršie čísla bežného roku sú sprístupňované na požiadanie z depozitu: slovenské denníky - 13 titulov v 2 exemplároch a české denníky - 5 titulov po 1 exemplári
 •   počet miest na štúdium: 20
 • vstup len s platným preukazom


ŠTUDOVŇA STARÝCH TLAČÍV

 • prezenčné štúdium starých tlačí vydaných do roku 1918 z fondov ŠVK K
 • prezenčné štúdium vybraných novín a časopisov vydaných na Slovensku do roku 1918, so zameraním predovšetkým na košické periodiká - zoznam. Časť periodík je možné prezerať už aj v   elektronickej verzii v rámci on-line katalógu knižnice (pozri Hlavný katalóg – databáza Periodiká – Digitalizované seriály)
 • prezenčné štúdium tlačených katalógov starých tlačí vybraných domácich a zahraničných knižníc, monografií a zborníkov týkajúcich sa najmä dejín knižnej kultúry
 • informačné a poradenské služby z oblasti starých tlačí
 • reprografické služby výlučne z vlastných fondov knižnice (v súlade s príkazom riaditeľa č. 2/2003)
 • predaj bibliografií starých tlačí z produkcie oddelenia historických fondov – zoznam je uverejnený v rámci edičnej činnosti knižnice
 • prístup na internet a k vlastným elektronickým databázam - oddelenie historických fondov v rámci bibliograficko - katalogizačného popisu starých tlačí z fondov ŠVK K buduje a sprístupňuje   tieto elektronické databázy – on line katal´g knižnice- Historiské fondy
 • sprístupňuje kartotéku knižných ilustrácií zo starých tlačí v našich fondoch
 • ponúka možnosť exkurzií s ukážkami z historického fondu,
 • ponúka možnosť realizovať vyučovaciu hodinu spojenú s ukážkami z historického fondu podľa požiadavky vyučujúceho (max.15 osôb)


BUDOVY SVK

 • Budova na ulici Hlavná č. 10. – šľachtický mestský kaštieľ postavený v  štýle neskorého klasicizmu s prvkami módneho empírového slohu. 150 rokov ale slúžil širšej verejnosti- nachádzali sa v ňom štátne úrady, finančné a bankové inštitúcie, obchody, Košické kasíno (1940 - sklenená kupola, keď tu sídlila Hornouhorská banka)
 • Budova na ulici Pribinova č. 1. – patrila pôvodne väznici, sídlo Goetheho inštitútu
 • Budova na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1. - oddelenia bibliografie a oddelenie historických fondov s bohatou príručnou knižnicou a študovňou a reštaurátorské pracovisko.
 • Budova na ulici Zvonárska č. 19. - sklady knižničného fondu s knihárskou dielňou na nádvorí
 • Budova na ulici Zvonárska č. 21.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori