Gymnázium, Alejová 1, Košice

Literárny Lučenec 2014LITERÁRNY LUČENEC 2014
v rámci XVIII. ročníka súťaže v umeleckom
prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy
TIMRAVINA STUDNIČKA


Vyhlasovateľ súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica v Lučenci, Mesto Lučenec
Termín vyhodnotenia: 12. 11. 2014


POSLANIE A CIEĽ SÚŤAŽE:

Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej–Timravy (2.10. 1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.


ZÁSADY SÚŤAŽE:


1. Vekové kategórie súťaže:
I. kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií
II. kategória: stredné školy
III. kategória: dospelí

2. Literárne formy súťaže: POÉZIA a PRÓZA

3. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t.j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené.

4. Jeden súťažiaci môže zaslať najviac 2 práce.

5. Práce žiadame zasielať v 3 kópiách s uvedením témy, mena, bydliska, adresy školy, triedy, veku, pedagóga.

6. Maximálny rozsah prác:
POÉZIA: 3 - 5 básní
PRÓZA: 3 strany, maximálne 5 strán formátu A4
Práce prosíme zasielať písomnou formu alebo e-mailovou poštou.

7. Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie.

8. Súťažné práce hodnotí odborná porota.

9. Cestovné výdavky sú hradené oceneným.

10. Termín zaslania prác: do 1. 10. 2014
na adresu:
Bc.Monika Albertiová
Novohradská knižnica
J. Kármána č. 2
984 01 Lučenece-mail: sluzby@nklc.sk

11. Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže.

12. Pri zasielaní prác vás žiadame o prípadný váš súhlas s uverejnením vybraných súťažných prác na web stránke Novohradskej knižnice, respektívne zborníku.
"Súhlasím s uverejnením vybraných súťažných prác na web stránke Novohradskej knižnice, prípadne zborníku: Áno / Nie".


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori