Gymnázium, Alejová 1, Košice

JA Firma


Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov JA Aplikovaná ekonómia. V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.

Vďaka tejto praktickej skúsenosti získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj:
• kreatívne myslenie a riešenie problémov,
• komunikačné a prezentačné zručnosti,
• sebadôveru,
• tímovú prácu a schopnosť viesť tím,
• vyjednávanie a rozhodovanie,
• stanovenie cieľov a riadenie času (time-management),
• riadenie rizík.

Študenti sa naučia ako:
• získať finančné prostriedky predajom akcií, otvoriť a používať bankový účet,
• realizovať prieskum trhu,
• spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
• vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
• propagovať svoje výrobky a služby,
• predávať svoje výrobky a služby,
• spravovať firemné financie,
• prezentovať na veľtrhu.

Zakladacia listina Alley JA Firma
Stanovy Alley JA Firma
Podnikateľský plán Alley JA Firma
27. 11. 2018
19. 12. 2018

Sponzori