Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rada rodičovského združenia (RRZ)RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI GYMNÁZIU NA ALEJOVEJ 1
je občianskym združením, ktorého štatút bol zaregistrovaný dňa 17. 12. 2004 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a žiakmi školy.

ORGÁNY ZDRUŽENIA
 • najvyšším orgánom Rady rodičovského združenia je Rodičovské zhromaždenie.
 • výkonným orgánom je Výkonný výbor, ktorý je zložený zo zvolených zástupcov jednotlivých Triednych rodičovských rád a je zhodný s aktuálnym počtom tried v príslušnom školskom roku.
 • na čele Výkonného výboru je Predsedníctvo, ktoré je volené Výkonným výborom z členov výkonného výboru. V súčasnosti ho tvorí predseda, podpredseda, zapisovateľ, pokladník a traja členovia.
 • štatutárnym orgánom na zastupovanie združenia vo vonkajších vzťahoch je predseda a podpredseda Rady rodičovského združenia.
VÝKONNÝ VÝBOR RRZ

Tvoria ho triedni dôverníci jednotlivých tried.
V školskom roku 2020/2021 predsedníčkou výkonného výboru je Ing. Danka KEPIČOVÁ.
Kontakt: danka.kepicova@gmail.com

CIELE RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

 • pomoc pri vytváraní kvalitných podmienok na vzdelávanie pre žiakov a všetkých pracovníkov školy
 • ochrana práv detí
 • ochrana záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a ich povinnosti za výchovu a vzdelávanie detí
 • ochrana učiteľov proti nátlakovým skupinám
 • finančná výpomoc pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a rozvoja duševných a fyzických daností žiakov školy

ČINNOSŤ RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

 • riešenie výchovných a vzdelávacích problémov
 • ochrana zdravia detí a podpora ich telesného a psychického vývinu
 • pomoc a spolupráca pri rozvoji a organizácii aktivít v oblasti športu, kultúry a v spoločenskej oblasti
 • pomoc pri vytváraní vyváženej ponuky mimoškolských aktivít, ako prevencie proti drogám a iným nežiadúcim vplyvom spoločnosti
 • pomoc pri riešení sociálnych problémov žiakov školy

Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičovského združenia prostredníctvom Výkonného výboru v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí v rámci triednych aktívov.
Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy.

Rada rodičovského združenia sa snaží zmierniť dopad nepriaznivej finančnej situácie. Preto podľa potreby a v rámci svojich možností podporuje finančné požiadavky školy. Finančné prostriedky získava z

 • členských príspevkov rodičov
 • dobrovoľných príspevkov
 • darov
 • nadácií
 • projektových zdrojov
 • 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb
ktoré v zmysle Stanov môžu byť prijímané na základe písomnej zmluvy.

Z vyššie uvedených príspevkov sa podporujú nasledovné aktivity:
 • použitie finančných zdrojov na mimoškolskú činnosť ako prevenciu proti drogám a iným nežiadúcim vplyvom spoločnosti
 • finančné náklady na účastníkov predmetových súťaží a olympiád
 • stužkové slávnosti
 • odmeny najlepších žiakov školy
 • priebežné doplňovanie technického vybavenia školy potrebného na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • doplnenie audiovizuálnej techniky, učebných pomôcok a odbornej literatúry jednotlivých predmetových komisií
 • aktivity zviditeľňujúce školu
 • celoškolské kultúrno - spoločenské podujatia žiakov a učiteľovFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori