Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pro Slavis 2012

  


pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl a  škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského


VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Ministerstvo školstva SR a Dom Matice slovenskej v Žiline
SPOLUORGANIZÁTORI SÚŤAŽE
Krajský školský úrad v Žiline, Žilinský samosprávny kraj - odbor školstva,  Matica slovenská - Martin,   Mesto Žilina
CIEĽ SÚŤAŽE
Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

KATEGÓRIE

I. kategória
Materské školy:
a) triedne časopisy
b) školské časopisy

II. kategória
Základné školy:
a) triedne časopisy  1. – 4. ročník
b) triedne časopisy  5. – 9. ročník  
c) školské časopisy

III. kategória
Stredné školy:
a) triedne časopisy
b) školské časopisy

IV. kategória
Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia

V. kategória
Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom slovenským

KRITÉRIÁ SÚŤAŽE

1) Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov  vydaných v školskom roku 2011/2012
2) Časopis musí byť riadne označený názvom.
3) Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:
•    kto vydáva časopis (adresa),
•    šéfredaktor  časopisu – žiak,
•    predseda redakčnej rady – žiak,
•    či ide o mesačník, príp. občasník,
•    časový údaj - kedy časopis vyšiel v príslušnom roku
•    kedy bol založený, t.j. od kedy časopis vychádza,
•    prípadne ďalšie dôležité informačné údaje.
4) V kategórii triedne časopisy uviesť triedu, ktorá časopis zostavuje
5) Časopis tvoria žiaci, nie ich učitelia (neplatí pre MŠ a špeciálne školy), ktorí môžu vykonávať len dohľad (nie cenzúru !!) v oblasti jazykového, koncepčného poradenstva a pod.
6) V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných masmédií, resp. xeroxové ukážky.
7)  S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže.
8) Ukážky časopisov spolu s prihláškou odosielajúcej školy zasielajte
do 30. septembra 2012  na adresu:
DOM  MATICE  SLOVENSKEJ
Hollého č. 11
010 01  Žilina

Časopisy zaslané po tomto termíne už nebudú zaradené do súťaže!

Porota udelí tri ceny v každej z uvedených kategórií a podkategórií.
Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2012. Termín a miesto bude všetkým oceneným včas oznámené spolu s pozvánkou na slávnostné odovzdanie cien.

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.matica.sk, www.dmszilina.weblahko.sk a v Slovenských národných novinách po slávnostnom vyhodnotení uvedenej súťaže.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori