Gymnázium, Alejová 1, Košice

Plán práce školy


Kliknutím na tento riadok si môžete prečítať Plán práce školy pre školský rok 2023/2024 v plnom znení.OBSAH


TERMÍNOVNÍK


ÚVOD

I. Vízia, poslanie, zámery a ciele školy

II. Študijné odbory (kód a názov)

III. Základné údaje o pracovníkoch a žiakoch školy

IV. Úlohy, ktoré bude škola zabezpečovať v priebehu školského roku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

V. Ďalšie úlohy termínované riaditeľstvom školy na školský rok

VI. Určenie zodpovednosti za jednotlivé okruhy

VII. Organizovaná záujmová činnosť žiakov školy


PRÍLOHY

1.    Plány práce predmetových komisií

2.    Plán práce výchovného poradcu a školského psychológa

3.    Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ľudských práv a finančnej gramotnosti

4.    Plán humanitného projektu

5.    Plán hospitačnej činnosti riaditeľa školy, zástupcov riaditeľa školy a vedúcich PK

6.    Rozvrh hodín, úväzky učiteľov a pedagogický dozor

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori