Gymnázium, Alejová 1, Košice

Partnerská škola PF UPJŠ


Uzatvorením zmluvy o partnerstve získala naša škola status Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Dňa 13. 12. 2016 sa uskutočnilo rozšírené zasadnutie pedagogickej rady za účasti triednych dôverníkov. Hosťami zasadnutia boli prodekani Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol MÁRTONFI, PhD. a doc. RNDr. Marián KIREŠ, PhD., ktorí odovzdali riaditeľovi školy PhDr. Ľubomírovi SOBEKOVI CERTIFIKÁT O STATUSE PARTNERSKEJ ŠKOLY.

Cieľom partnerstva nášho gymnázia a Prírodovedeckej fakulty je:
•    podporovať aktivity v oblasti spoločných záujmov PF a partnerskej školy a spoločne presadzovať ich naplnenie,
•    skvalitňovať výučbu a zvyšovať atraktivitu prírodovedného, matematického a informatického vzdelávania,
•    podporovať účasť študentov na predmetových súťažiach, olympiádach a rozvíjať prácu s talentovanou mládežou,
•    skvalitniť kariérne poradenstvo v oblasti prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky a pomôcť študentom pri výbere štúdia na vysokej škole,
•    napomáhať študentom pri prechode na VŠ,
•    prezentovať výsledky vedeckej a pedagogickej práce zamestnancov PF smerom k verejnosti,
•    zvyšovať povedomie o kvalitatívnych vlastnostiach PF UPJŠ medzi žiakmi stredných škôl,
•    prispievať k znižovaniu odlivu vedomostného kapitálu z východného Slovenska.

Obe strany na stretnutí vyjadrili presvedčenie, že doterajšia spolupráca medzi oboma školami sa týmto rozšíri o ďalšie možnosti a stane sa kvalitnejšou a obojstranne výhodnou.
Dňa 17. 02. 2023 naši ruštinári na celoslovenskom kole XVII. ročníka súťaže Ruské slovo "vybojovali pódium" vo všetkých štyroch kategóriách, v ktorých reprezentovali košický región a obsadili dve prvé a dve druhé miesta.

1. miesto: Tamarka DRANČÁKOVÁ, žiačka sekundy B (poézia, 5. – 7. ročník ZŠ)
1. miesto: Julka ŠOGANIČOVÁ, žiačka tercie B (poézia, 8. – 9. ročník ZŠ)
2. miesto: Peter ĎURICA, žiak sekundy A (próza, 5. – 7. ročník ZŠ)
2. miesto: Petra PSOTOVÁ, žiačka septimy A (próza v kategórii SŠ)

Ústrednou témou podujatia v tomto školskom roku bol Svet prírody.
Našim víťazom srdečne blahoželáme a želáme úspechy v ďalších súťažiach, na ktoré sa pripravujú už v týchto dňoch.

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori