Gymnázium, Alejová 1, Košice

Termíny EČ a PFIČ MS

 

EČ a PFIČ MS sa v našej škole uskutočnia v dňoch 15. 03. - 17. 03. 2022. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM  www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Administrátormi testov budú učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS, a nemali by to byť ich triedni učitelia.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia PMK a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda ŠMK.

V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého predmetu môže príslušný OŠ OÚ odporučiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS. NÚCEM odporúča, aby spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS vytvárali aj spojené školy, školy so spoločným riaditeľom, prípadne aj školy sídliace v jednej budove.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022
15. 03. 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
16. 03. 2022 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
17. 03. 2022 (štvrtok) – matematika


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori