Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rada školyRada školy ako orgán školskej samosprávy je konštituovaná v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.

Zloženie Rady školy

pedagogickí zamestnanci:
                                                Mgr. Slavomír DZUGAS
                                                RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.

nepedagogickí zamestnanci:
                                                Marta ADAMOVÁ

zástupcovia rodičov:
                                                Ing. Miroslav IVAN 
                                                PhDr. Patrícia SOPKOVÁ, DBA 
                                                Miroslav ŠPAK
zástupca žiakov:
                                                Samuel TORHÁNY
                                               
delegovaní členovia za Košický samosprávny kraj:
                                                Ing. Mária KNUTOVÁ                    
                                                JUDr. Ivana PUCHALLOVÁ, PhD.
                                                PhDr. Róbert SCHWARCZ    
                                                Mgr. Marcel VRCHOTA
                                               


Kliknutím na tento riadok si môžete otvoriť a prečítať Štatút rady školy.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori