Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rada školyRada školy ako orgán školskej samosprávy je konštituovaná v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.

Zloženie Rady školy

pedagogickí zamestnanci:
                                                RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
                                                PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ - podpredseda

nepedagogickí zamestnanci:
                                                Mgr. Emília DZIAKOVÁ-KOŠICKÁ

zástupcovia rodičov:
                                                RNDr. Pavol HURAJ
                                                Ing. Silvia LUKÁČOVÁ
                                                Mgr. Anna PRACHÁROVÁ - predseda

zástupca žiakov:
                                                Michaela KARDOHELYOVÁ
                                               
delegovaní členovia za Košický samosprávny kraj:
                                                Mgr. Art. Ľubica BLAŠKOVIČOVÁ
                                                Ing. Ján JAKUBOV
                                                Ing. Mária KNUTOVÁ
                                               
Ing. Erika MUNKOVÁ

Kliknutím na tento riadok si môžete otvoriť a prečítať Štatút rady školy.

Sponzori