Gymnázium, Alejová 1, Košice

SOČ


STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤVyhlasovateľom súťažných prehliadok SOČ je MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
 
CHARAKTERISTIKA  STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
 • SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu.
 • Prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta.
 • Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce.
 • Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.
 • Súťaž je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou, podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a odbornosť.
 
CIEĽOM STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (SOČ) JE:
 • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi
 • rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, vytvárať trvalý vzťah k príslušnému odboru
 • upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky
 • viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh
 • prispievať k schopnosti reálneho sebaposudzovania v priamej konfrontácii prezentácie vlastnej  práce a hodnotení prác iných žiakov
 • viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie
 • všestranne rozvíjať a podporovať ich odborné záujmy v konkrétnom konkurenčnom prostredí
 • prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
 • vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach
 • umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori