Gymnázium, Alejová 1, Košice

Využitie učební informatiky


UČEBNE INFORMATIKY SA VYUŽÍVAJÚ NA:

 • vyučovanie predmetu informatika vo všetkých triedach a skupinách informatiky
 • vyučovanie predmetu cudzí jazyk 
 • vyučovacích hodinách iných predmetov v prípade, že nie je učebňa obsadená predmetom informatika a cudzí jazyk
 • krúžkoch, pri ktorých je potrebný počítač k práci - programátorský, Lego, Dreams and Teams
 • prípravy žiakov na vyučovanie - referáty, postery, prezentácie, web stránky, blogy...
 • súťaže bežiace OnLine na internete v čase vyučovania a po vyučovaní
  1. internetová olympiáda, Palma, JuniorPalma, iBobor
 • riešenie školských kôl súťaží z programovania Zenit, ImagineCup
 • realizáciu celoslovenských a medzinárodných projektov a teleprojektov žiakmi a učiteľmi školy
 • školenia a vzdelávanie učiteľov a zamestnancov školy v oblasti využitia IKT v praxi
 • školenia pre rodičov žiakov školy a širokú verejnosť
 • internetovú kaviareň

Využitie a vyťaženosť počítačových učební si môžete pozrieť presnejšie na rozvrhoch učební na našej stránke školy v časti pre rozvrhy a zastupovanie.

Akákoľvek práca v učebniach informatiky a na PC v statných učebniach školy sa riadi podľa Vnútorného poriadku a bezpečnostných predpisov používania PC v učebniach.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori