Gymnázium, Alejová 1, Košice

Obsahová náplň a hlavné ciele

SLEDOVANÉ PREDMETY

 • informatika (INF) – povinný predmet
 • príma A, B, sekunda A, B, tercia, kvarta A, B – hodinová dotácia týždenne
 • sexta - dvojhodinová dotácia týždenne
 • I.A, I.B, I.C, II.A, II.B - dvojhodinová dotácia týždenne
 • III.A, III.B - hodinová dotácia týždenne
 • seminár z informatiky (INF) – nepovinný, voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne
 • septima, oktáva A, B
 • seminár z informatiky (SEN) - nepovinný, voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne
 •  III.A, III.B
 • informatika v kocke (INQ) – nepovinný, voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne
 •  IV.A, IV.B, IV.C
 • aplikovaná informatika (API) – nepovinný, voliteľný predmet 3 hodiny týždenne
 •  IV.B, IV.C, IV.D

Náplň predmetu v jednotlivých ročníkoch určujú učebné osnovy pre osemročnú vetvu gymnázia v triedach septima a oktáva a Školský vzdelávací program pre triedy príma až sexta v osemročnej vetvy štúdia a I. až IV. ročníku štvorročnej vetvy štúdia.

 

HLAVNÉ CIELE V PREDMETE INFORMATIKA

 • Budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad.
 • Rozvíjať komunikačné a kooperačné schopnosti a metakognitívnu kompetenciu žiakov (t.j. učiť sa tým, že objavujem; učiť sa tým, že učím druhých,  kriticky posudzovať svoje poznatky).
 • Rešpektovať špecifické ciele a schopnosti žiakov a rozvíjať ich osobnosť a tvorivosť; zapájať ich do súťaží a projektov.
 • Vo všetkých sledovaných predmetoch voliť cieľavedomé formy práce s diferenciáciou rešpektujúcou individualitu žiaka a jeho ďalšie smerovanie.
 • Využívať nové formy a metódy na hodinách, vo väčšej miere využívať na vyučovaní IKT a novší softvér.
 • Podnecovať vzťah žiakov k sledovaným predmetom  zapájaním sa do programátorských a robotických súťaží, olympiády, korešpondenčných seminárov a súťažných projektov.
 • Podporovať tvorivosť a kreativitu žiakov zapojením do projektov a IKT súťaží, ktoré pokrývajú ostatné celky využívania IKT aj mimo programovania.
 • Zapojiť talentovaných žiakov aj do stredoškolskej odbornej činnosti, písania článkov o využívaní nových foriem a metód na vyučovaní s využitím IKT.
 • Podporovať žiakov pri tvorbe webových stránok, projektov a modelov výučbového charakteru.
 • Viesť žiakov k príprave a organizácii vlastných vedomostných súťaží pre mladších žiakov a žiakov iných škôl, k reprezentácií školy na dňoch otvorených dverí a na Galejáckom dni.
 • Rozvíjať odborné a metodické vzdelávanie učiteľov.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori