Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský vzdelávací program


S ALEJKOU KU VZDELANIU


Názov ŠVP: gymnázium
Názov ŠkVP: S Alejkou ku vzdelaniu
Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: slovenský
Druh školy: štátna
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Dátum schválenia: 30. 08. 2023
Platnosť dokumentu:
V školskom roku 2023/2024 platí pre všetkých žiakov štvorročného štúdia.

(viac info)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori