Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy

Na návrh pedagogickej rady rozhodol riaditeľ školy počnúc školským rokom 2005/2006 zaviesť tradíciu udeľovania ceny ŽIAK ŠKOLY za príslušný školský rok.


Stane sa ním žiak triedy, ktorý počas štúdia v príslušnom školskom roku svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy najvýraznejšie prispel k šíreniu jej dobrého mena.


Lenka HAKE - príma až kvarta

Samuel KRAJČI - kvinta až oktáva

Samuel OSWALD - I. - IV. ročník

a ďalší ocenení

Samuel KRAJČI - príma až kvarta

Henrieta MICHEĽOVÁ - kvinta až oktáva

a ďalší ocenení

Samuel KRAJČI - príma až kvarta

Henrieta MICHEĽOVÁ - kvinta až oktáva

a ďalší ocenení

Samuel KRAJČI - príma až kvarta

Adam KOLLÁR, Peter KOVÁCS - kvinta až oktáva

a ďalší ocenení

Daniel GREGA - štvorročné štúdium

Henrieta MICHEĽOVÁ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ - príma až kvarta

Martin VODIČKA - kvinta až oktáva

a ďalší ocenení

Peter KOVÁCS - I. OA až IV. OA osemročného štúdia

Martin VODIČKA - VI. OA až VIII. OA osemročného štúdia

a ďalší ocenenia

Jana BÁTORYOVÁ - I. OA až IV. OA osemročného štúdia

Martin VODIČKA - V. OA až VIII. OA osemročného štúdia

a ďalší ocenení

Sponzori