Gymnázium, Alejová 1, Košice

Junior Náboj


Dňa 24. 11. 2017 sa uskutočnil 6. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Náročnosť zadávaných úloh je volená tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností, a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné a pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.
Tento ročník súťaže prebehol súčasne na mnohých miestach po celej Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Už štvrtýkrát sa na organizácií pre oblasť Košického kraja podieľala aj naša škola. Najlepšie sa darilo družstvu žiakov kvarty A v zložení:

Lukáš BEHUN, Filip BRUTOVSKÝ, Radoslav JOCHMAN a Ondrej OVČAR,

ktorí v oblastnom poradí skončili tretí a v rámci Slovenka obsadili krásne 9. miesto. Tesne za nimi skončili súťažiaci z kvarty B:

Simona GIBALOVÁ, Filip BALTOVIČ, Jakub MIČKO a Bohuš LÍŠKA,

ktorým patrí 11. miesto na Slovensku. Srdečne blahoželáme! Umiestnenia všetkých družstiev si môžete pozrieť na https://junior.naboj.org/.

Sme hrdí na to, ako sa organizácie a realizácie súťaže zhostila skupina žiakov našej školy (najmä zo septimy) pod vedením Martina ŠTEVKA, žiaka septimy. Šíria tak dobré meno školy nielen ako účastníci rôznych matematických súťaži, ale aj ako organizátori rôznych matematických súťaží pre svojich mladších rovesníkov, a to nielen na našej škole.

Sponzori