Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kritériá k prijímaniu žiakov pre školský rok 2021/2022

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM


Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 a Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu  číslo: 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021.

. Podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26.1.2021 podáva uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR riaditeľovi základnej školy do 8. apríla 2021.

. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 16. apríla 2021.

. V školskom roku 2021/2022 plánuje škola otvoriť jednu triedu v študijnom odbore 7902 J s počtom žiakov 25. V rámci profilácie gymnázia si prijatí uchádzači budú môcť pri zápise na štúdium vybrať jednu z dvoch možností profilácie:
   a/ Sociálne zručnosti a sebaprezentácia, 
   b/ Programovacie a interaktívne prostredia.

. Termíny prijímacích skúšok sú 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021) a 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021) na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.

 

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2021/2022


Ukážky testov:
zo slovenského jazyka a literatúry

z matematiky

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori