Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kritériá k prijímaniu žiakov pre školský rok 2020/2021

 

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

  • Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.
  • Podľa § 63 odseku 2 zákona č. 245/2008 podáva uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom MŠ SR riaditeľovi základnej školy do 10. apríla príslušného roku.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 20. apríla príslušného roku.
  • V školskom roku 2020/2021 plánuje škola otvoriť jednu tiredu v študijnom odbore 7902 J s počtom žiakov 31. V rámci profilácie gymnázia si prijatí uchádzači budú môcť pri zápise na štúdium vybrať jednu z dvoch možností profilácie:
  • a/ Sociálne zručnosti a sebaprezentácia,
  • b/ Programovacie a interaktívne prostredia.
  • Termíny prijímacích skúšok sú 11. mája 2020 (pondelok) a 14. mája 2020 (štvrtok) na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.
 

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2020/2021

Ukážka testu zo slovenského jazyka a literatúry

Ukážka cvičného testu z matematiky

Sponzori