Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kritériá k prijímaniu žiakov pre školský rok 2019/2020

 

Prijímanie žiakov do 1. ročníka pre daný školský rok vychádza zo zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Podľa § 63 odseku 2 zákona č. 245/2008 podáva uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom MŠ SR riaditeľovi základnej školy do 10. apríla príslušného roku.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 20. apríla príslušného roku.
  • V školskom roku 2019/2020 plánuje škola otvoriť dve triedy v študijnom odbore 7902 J s počtom žiakov 56. V rámci profilácie gymnázia si prijatí uchádzači budú môcť pri zápise na štúdium vybrať jednu z dvoch možností profilácie:
a/ Sociálne zručnosti a sebaprezentácia,
b/ Programovacie a interaktívne prostredia.
  • Termíny prijímacích skúšok sú 13. mája 2019 (pondelok) a 16. mája 2019 (štvrtok) na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.

 

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2019/2020

Ukážka testu zo slovenského jazyka a literatúry

Ukážka cvičného testu z matematiky

Sponzori