Gymnázium, Alejová 1, Košice

Sylaby maturitných zadaní pre osemročné štúdium

 

 

PREHĽAD OKRUHOV MATURITNÝCH ZADANÍ Z LITERATÚRY PRE OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

STAROVEKÁ LITERATÚRA -  epika
Periodizácia a  prehľad starovekej literatúry, hrdinský epos v orientálnej literatúre, Biblia, mytológia, antický epos - Homér, Vergílius. Prehľad ďalších žánrov - bájka, ľúbostná lyrika, idyla, elégie

STAROVEKÁ LITERATÚRA – dráma  
Vývin a základné princípy antickej drámy, prehľad diel a autorov, analýza Antigony

VEĽKOMORAVSKÁ LITERATÚRA
Podmienky vzniku veľkomoravskej literatúry. Úlohy misie Konštantína a Metoda. Členenie veľkomoravského literárneho okruhu: prekladová- náboženská, právnická, pôvodná literatúra – žáner legendy. Prehľad pamiatok, analýza – Proglas, Moravsko-panónske legendy. Veľkomoravská tradícia v literatúre. Poveľkomoravské obdobie. Náboženská literatúra a jej žánre - dráma, legendy, prehľad diel. Svetská literatúra šľachtická a jej žánre – kroniky. 

SOCIÁLNO-KRITICKÉ A VLASTENECKÉ MOTÍVY V HUMANISTICKEJ, RENESANČNEJ A BAROKOVEJ LITERATÚRE
1. Charakteristika humanizmu a renesancie a baroka na Slovensku všeobecne.
2. Humanizmus a  renesancia: M. Rakovský - O spoločenských vrstvách v štáte.... – vyzdvihuje stredne zámožnú vrstvu, charakterizuje jednotlivé spoločenské vrstvy, analyzuje príčiny  nestability štátov - hlavná príčina spoločenská nerovnosť, jazyk - latinčina.  O svetskej vrchnosti – ideál panovníka. J. Jakobeus - Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa - jedno z prvých diel s myšlienkou národnej identity, symbolika - Matka Slovákov - opis histórie a vyjadrenie zármutku nad stavom národa, jazyk - latinčina.
3. Barok : P. Benický - Slovenské verše - kritika spoločenských nedostatkov a jednotlivých vrstiev - napr. šľachta..., slovakizovaná čeština.  H. Gavlovič – Valaská škola mravúv stodola – kompletná analýza obsahu, formy - znelky (nápadky), kompozície, jazyka, posolstva. Matej Bel – Notitia........... – analýza zámeru, obsahu a kompozície, jazyk, význam. . A. F. Kollár- O pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci – kritika šľachty a cirkvi, návrh jej zdanenia. J. B. Magin – Apologia – rozvíjanie autochtónnej teórie o slovenskom osídlení na začiatku stredoveku v priestore dnešného Slovenska (t.j. Slováci, resp. ich predkovia patria k pôvodným obyvateľom Slovenska a Maďarov pohostinne prijali) proti názorom prof. Michala Bencsika (Svätopluk predal V.M. za bieleho koňa Maďarom a Slováci patria teda od začiatku k porobeným národom)-argumenty, že Slováci majú mať rovnaké práva ako  Maďari. Pavel Doležal – Gramatika Slavico- Bohemica – príručka gramatiky českého jazyka – v úvode obrana slovenského jazyka.
4. Vyvodiť záver a porovnanie  uvedených tematických motívov v obidvoch literárnych etapách.

SVETOVÁ LITERATÚRA V OBDOBÍ HUMANIZMU A RENESANCIE   
Výklad pojmov humanizmus a renesancia, hlavné znaky humanistickej a renesančnej literatúry, žánre.  Talianska literatúra - Dante, Petrarca, Boccaccio (prehľad). Francúzska literatúra – Rabelais (prehľad). Španielska literatúra- M. de Cervantes Saavedra  (Dômyselný rytier..) . Anglická literatúra- W. Shakespeare, analýza  diela Hamlet

SVETOVÁ LITERATÚRA V OBDOBÍ KLASICIZMU A OSVIETENSTVA
Hlavné princípy klasicizmu, prehľad žánrov, charakteristika drámy, prehľad  tvorby jej predstaviteľov. Moliére: Lakomec- analýza. Ciele osvieteneckého hnutia v literatúre- predstavitelia.

KLASICIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE
Bernolákovská fáza  slovenského národného obrodenia. Porovnanie vlasteneckých myšlienok v tvorbe Jána Hollého a Jána Kollára ( porovnávacia analýza ). Veršový systém klasicizmu a žánrová forma sonetu.
 
SVETOVÝ ROMANTIZMUS
Hlavné princípy a znaky romantizmu. Prehľad predstaviteľov a diel. Analýza diela Chrám Matky Božej v Paríži.

SLOVENSKÁ ROMANTICKÁ LITERATÚRA
Špecifický a zároveň európsky charakter slovenskej romantickej literatúry (teda znaky slovenského literárneho romantizmu). Prehľad žánrov a predstaviteľov. Analýza diel Mor ho!, Smrť Jánošíkova a Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.

ZOBRAZENIE ĽUDU V DIELACH SLOVENSKÉHO ROMANTIZMU A REALIZMU
Porovnanie zobrazenia slovenského ľudu a prírody v tvorbe Pavla Országha - Hviezdoslava a Andreja Sládkoviča (porovnávacia analýza, zaradiť diela do literárneho kontextu).  Prozodické systémy  ukážok.

ŽÁNER  POVIEDKY V SLOVENSKOM LITERÁRNOM REALIZME
Definovať poviedku ako litererárny žáner. Prehľad autorov poviedok v slovenskej realistickej literatúre  19. stor.– M. Kukučín, J. G. Tajovský, B. S. Timrava. Analýza typických znakov realistickej poviedky - prostredie,  postavy, problémy najmä na základe diel Dies Irae,  Maco Mlieč, Ťapákovci.

ŽÁNER ROMÁNU V SVETOVOM REALIZME 19. STOROČIA
Definovať román ako liter. žáner. Prehľad rôznych podôb románu – spoločenský, psychologický román, román epopeja, naturalistický román- konkrétni autori a diela – Balzac, Dickens, Flaubert, Standal, Zola, Dostojevskij, Tolstoj. Analýza diela Otec Goriot.

SLOVENSKÁ LITERÁRNA MODERNA
Vysvetlenie pojmu literárna moderna v literárno-historických súvislostiach. Porovnanie slovenskej liter. moderny a svetovej moderny. Prehľad tvorby I. Kraska. Charakteristika symbolizmu na základe analýzy ukážok z tvorby I. Kraska.

SVETOVÁ MODERNA A AVANTGARDA
Vysvetlenie pojmov moderna a avantgarda. Charakteristika jednotlivých smerov- zamerať sa hlavne na  symbolizmus, poetizmus, surrealizmus. Prehľad autorov uvedených smerov. Analýza tvorby G. Apollinaira - báseň pásmo, asociatívna metóda, voľný  verš.

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V SVETOVEJ  LITERATÚRE
Vysvetlenie pojmu stratená generácia. Porovnanie zobrazenia vojny v dielach E. Hemingwaya, R. Rollanda, E.M. Remarqua.  Analýza diel Na západe nič nového, Peter a Lucia.

ROMÁN V MEDZIVOJNOVEJ SVETOVEJ LITERATÚRE
Charakteristika jednotlivých typov románu - román rieka, generačný román, spoločenský, psychologický, socialistický, moderný typ románu. Porovnávacia analýza tradičných  a  moderných postupov v  medzivojnovej próze. Prehľad autorov– T. Mann, R. Rolland, T. Dreiser, J. Joyce, M. Proust, F. Kafka, M. Gorkij.

SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ DRÁMA
Vývin divadelníctva na Slovensku v medzivojnovom období. Analýza tvorby I. Stodolu a J. Barča -Ivana (hry Bačova žena, Matka).  Vplyv  moderných smerov (expresionizmu) na divadelnú tvorbu- P. Zvon, V. H. Vladimirov.

SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ POÉZIA
Prehľad smerov a prúdov v slov. poézii – neosymbolizmus- E. B. Lukáč, poézia vitalizmu - J. Smrek, nadrealizmus – R. Fabry, DAV – ľavicovo orientovaná poézia – L. Novomeský, poetizmus- prvky u V. Beniaka, L. Novomeského, slovenská katolícka moderna. Porovnanie tvorby E.B. Lukáča a J. Smreka (konkretizácia - diela).

ROMÁN V SLOVENSKEJ LITERATÚRE NA KONCI 19. STOROČIA  A V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ
Definícia románu. Sociálnokritický, sociálno-psychologický román, vplyv expresionizmu na  románovú tvorbu, socialistický realizmus. Prehľad autorov – L. N. Jégé, J. C. Hronský, M. Urban, J. Hrušovský, P. Jilemnický. Analýza diel Adam Šangala, J. Mak, Živý bič, Muž s protézou.

PRÓZA NATURALIZMU V SLOVENSKEJ MEDZIVOJNOVEJ PRÓZE
Vysvetlenie pojmu lyrizovaná próza – podmienky, priebeh lyrizácie, fázy - ornamentálna próza, lyricky tvarovaná próza, próza naturizmu. Prehľad autorov prózy naturizmu – Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner. Analýza diel – Tri gaštanové kone, Drak sa vracia, Malka.

TÉMA 2. SVETOVEJ VOJNY V AMERICKEJ A V EURÓPSKEJ LITERATÚRE
Porovnať prístup autorov – J. Heller, N. Mailer, W. Styron, H. Böll, A. Moravia, B. Hrabal, J.  Bondarev. Vysvetliť prvky absurdity a  psychologizácie témy.

PREHĽAD SMEROV A UMELECKÝCH KONCEPCIÍ VO SVETOVEJ LITERATÚRE PO ROKU 1945
Analýza základných znakov antirománu,  existencializmu, neorealizmu, antidrámy, epického divadla. Prehľad autorov a ich základných diel ( A. R. Grillet, J. P. Sartre, A. Camus, A. Moravia, S. Beckett, F. Dürrenmat, V. Havel ). Analýza poviedky Múr.

OBRAZ TOTALITNEJ SPOLOČNOSTI V SVETOVEJ A SLOVENSKEJ LITERATÚRE PO ROKU 1945
Vysvetlenie spoločensko-historického kontextu a pojmov samizdat, exilová literatúra,  cenzúra, autocenzúra. Prehľad autorov: G. Orwell – Zvieracia farma, 1984,  A. Solženicyn – Súostrovie Gulag, Jeden deň Ivana Denisoviča (analýza diela), B. Pasternak – Doktor Živago,  M. Kundera – Žert, P. Kohout, J. Škvorecký, V. Havel – Audience, D. Tatarka – Démon súhlasu, L. Mňačko – Ako chutí moc (analýza diela).

OBRAZ VOJNY A FAŠIZMU V SLOVENSKEJ PRÓZE PO ROKU 1945
Porovnať prístup autorov k téme a ich ideologické  východiská  v súvislosti  s periodizáciou  vývinu slovenskej prózy po  roku 1945 . Prehľad autorov – F. Hečko – Svätá tma, D. Tatrka – Farská republika, V. Mináč– Generácia, Smrť chodí po horách, A. Bednár – Sklený vrch, Kolíska (analýza), R. Jašík – Mŕtvi nespievajú, Námestie sv. Alžbety (analýza), L. Mňačko – Smrť sa volá Engelchen, L. Ťažký – Amenmária, Evanjelium čatára Matúša,  V. Šikula – Majstri, Muškát, Vilma.

DIFERENCIÁCIA (obsahová, kompozičná, žánrová)  SÚČASNEJ SLOVENSKEJ PRÓZY OD 60-TYCH ROKOV
Periodizácia slovenskej prózy. Prehľad autorov a diel – P. Jaroš,  V. Šikula, L. Ballek  ( tzv. románová situácia),   J. Johanides,  A. Hykisch, R. Sloboda, A. Chudoba, J. Blažková,  najmladšia vlna– D. Dušek. D. Mitana – Nočné správy (analýza). Poukázať na prvky  existencializmu, postmoderny, magického realizmu.

 

SLOVENSKÁ POÉZIA PO ROKU 1945 A JEJ ZÁKLADNÉ TÉMY (vojna, domov, príroda, rodina, láska, práca, minulosť)
Periodizácia vývinu slovenskej poézie po roku  1945. Prehľad autorov a ich tvorby – J. Kostra, P. Horov, A. Plávka, V. Mihálik   – zamerať sa na porovnanie spracovania uvedených motívov. Vysvetliť pojmy angažovaná poézia, poézia spievajúcich sŕdc, budovateľská poézia, schematizmus, socialistický  realizmus.

SLOVENSKÁ POÉZIA PO ROKU 1956 (PREKONANIE SCHEMATIZMU)
Periodizácia vývinu slovenskej poézie.  Porovnávacia analýza tvorby  M. Válka  a M. Rúfusa.  Konkretisti, osamelí bežci, poppoézia.

SLOVENSKÁ DRÁMA PO ROKU 1945 – PRVKY EXISTENCIALIZMU A ABSURDNEJ DRÁMY 
Periodizácia vývinu slovenskej povojnovej drámy. Prehľad autorov a ich diel: Š. Králik, I. Bukovčan - Kým kohút nezaspieva (analýza), P. Karvaš - Polnočná omša, Antigona a tí druhí, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, J. Solovič – Meridián (soc. realizmus).

KOMÉDIA A SATIRA V SLOVENSKEJ DRAMATICKEJ TVORBE OD KLASICIZMU PO SÚČASNOSŤ
Prehľad  autorov podľa  jednotlivých období  a analýza ich diel: J. Chalupka – Kocúrkovo, J. Palárik – Zmieranie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, J. G. Tajovský – Ženský zákon,  Stodola – J. Púčik a jeho kariéra, Radošinské naivné divadlo  - S. Štepka,  autorské divadlo - M. Lasica, J. Satinský.

MÝTUS V LITERATÚRE
prehľad autorov, diel a období, ktoré spracovali, nadviazali alebo modifikovali mýty (napr. Joyce, Updike, Ajtmatov, Marquez,...) Vysvetlenie termínu mýtus.

 

PREHĽAD OKRUHOV MATURITNÝCH ZADANÍ ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

1. Všeobecné poznatky o jazyku: vývin jazykov ;  vývin a členenie slovanských jazykov ; vývin slovenčiny ;  kodifikácia slovenčiny;  úpravy pravopisnej  normy slovenčiny ; vývin vzťahu  slovenčiny a češtiny.

2. Syntax: členenie viet podľa obsahu (modálnosti), zloženia a členitosti a ich určenie;  modifikácie vetnej stavby – vytýčený vetný člen, nedokončená výpoveď, atď.; nadvetná syntax – kapitola, odsek.

3. Morfológia: určovanie  slovných druhov; prehľad  a určovanie menných gramatických kategórií; prehľad a určovanie slovesných gramatických kategórií ; určité a neurčité slovesné  tvary.

4. Lexikológia: členenie slovnej zásoby: podľa vecného významu, dobového výskytu, príslušnosti k štýlovej vrstve, expresivity, pojmy štandard, subštandard a spisovná formy slovenčiny, frazeologizmy, synonymá, homonymá, antonymá, viacvýznamové slová.

5. Slovotvorba:  prehľad slovotvorných postupov

6. Zvuková stránka jazyka: prozodické javy v slovenčine – prízvuk, tempo, intenzita, dôraz, emfáza, pauza, melódia vety, hlasový register,  časová, silová a tónová modulácia reči, pravidlá ortoepie v slovenčine – znelostná asimilácia, výslovnosť zdvojených spoluhlások a spoluhláskových skupín, mäkká výslovnosť slabík de,te, ne...., výslovnosť ľ, správna výslovnosť dlhej slabiky,  správne umiestnenie hlavného prízvuku v slovenčine, výnimky z rytmického  krátenia.

 

PREHĽAD OKRUHOV MATURITNÝCH ZADANÍ ZO SLOHU

1. Všeobecné poznatky o slohu – pojmy slohový postup, jazykový štýl, štýlotvorné činitele, individuálny štýl, slohotvorný proces, prehľad jazykových štýlov a slohových postupov (aj príklady konkrétnych útvarov- t.j. žánrov).

2. Rozprávací slohový postup -  umelecké rozprávanie: znaky, pásmo rozprávača, pásmo postáv, estetizujúce a dramatizujúce jazykové prostriedky, kompozícia, zápletka, typy úvodu.

3. Opisný slohový postup – znaky opisu, druhy opisu – statický, dynamický, s dejovým rámcom, opis pracovného postupu, porovnávací opis, odborný opis, jednoduchý opis,  opis a charakteristika,  charakteristika a jej druhy-subjektívna – karikatúra, objektívna – posudok, vnútorná, vonkajšia, priama, nepriama, skupinová, individuálna.

4. Úvahový a výkladový  postup – porovnanie úvahy a výkladu, kompozícia a štylizácia výkladového textu, štruktúra SOČ, postupy logického myslenia, žáner úvahy v publicistickom, náučnom a umeleckom štýle.

5. Informačný slohový postup –  znaky, prehľad útvarov.

6. Administratívny štýl – znaky, úradný list- norma, životopis a jeho formy.

7. Rečnícky štýl – znaky, členenie žánrov, kompozícia, štylizácia a jazykové prostriedky v rečníckom prejave.

8. Náučný štýl – znaky, členenie, útvary, kompozícia, jazykové prostriedky.

9. Publicistický štýl – znaky, jazykové prostriedky, členenie, žánre. Recenzia.

10. Hovorový štýl – znaky, jazykové prostriedky.

11. Umelecký štýl  – znaky, jazykové prostriedky, žánre.

12. Spracovanie informácií - konspekt, osnova, tézy, excerpt,  normatívna citácia  pojmy rešerš, resumé, anotácia.

 

Sponzori