Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kritériá k prijímaniu žiakov pre školský rok 2021/2022

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor 7902 J gymnázium


Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 a číslo: 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021.

  • Podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021 podáva uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR riaditeľovi základnej školy do 8. apríla 2021.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 16. apríla 2021.
  • V školskom roku 2021/2022 plánuje škola otvoriť jednu triedu v študijnom odbore 7902 J gymnázium s počtom žiakov 28.

Termíny prijímacích skúšok sú 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021) a 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021) na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.


Študijný odbor 7902 J 01 gymnázium-matematika (experimentálne overovanie)


Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 105 školského zákona a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 a Rozhodnutia číslo: 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021.

  • Podľa  rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: číslo: 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021 podáva zákonný zástupca žiaka základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR riaditeľovi základnej školy do 8. apríla 2021.
  • Do triedy sú prijímaní žiaci, u ktorých bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Potvrdenie je potrebné doložiť k prihláške alebo priniesť najneskôr v deň skúšky.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 16. apríla 2021.
  • V školskom roku 2021/2022 plánuje škola otvoriť jednu triedu s počtom žiakov 22.
  • Termín prijímacej skúšky je 5. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021) a 12. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021) na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.
 

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na osemročné štúdium pre školský rok 2021/2022


študijný odbor 7902 J gymnázium
študijný odbor 7902 J 01 gymnázium-matematika (experimentálne overovanie)

Ukážky testov


zo slovenského jazyka a literatúry
z matematiky
zo všeobecných študijných predpokladov
 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori