Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kritériá k prijímaniu žiakov pre školský rok 2019/2020

 

Prijímanie žiakov do 1. ročníka pre daný školský rok vychádza zo zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Podľa § 63 odseku 2 zákona č. 245/2008 podáva uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom MŠ SR riaditeľovi základnej školy do 10. apríla príslušného roku.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 20. apríla príslušného roku.
  • V školskom roku 2019/2020 plánuje škola otvoriť jednu triedu v študijnom odbore 7902 J gymnázium s počtom žiakov 18.
  • Termíny prijímacích skúšok sú 13. mája 2019 (pondelok) a 16. mája 2019 (štvrtok) na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.


 

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na osemročné štúdium pre školský rok 2019/2020

Ukážka testu zo slovenského jazyka a literatúry

Ukážka cvičného testu z matematiky

 

Sponzori