Gymnázium, Alejová 1, Košice

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov do triedy so zameraním na matematiku v osemročnom štúdiu pre školský rok 2018/2019


Prijímanie žiakov do 1. ročníka pre daný školský rok vychádza zo zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Podľa § 63 odseku 2 zákona č. 245/2008 podáva zákonný zástupca žiaka základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom ministerstvom školstva riaditeľovi základnej školy do 20. februára 2018, nakoľko ide o štúdium v odbore vzdelávania, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
  • Do triedy sú prijímaní žiaci, u ktorých bolo diagnostikované intelektové nadanie centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Potvrdenie je potrebné doložiť k prihláške alebo priniesť najneskôr v deň skúšky.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 28. februára 2018.
  • V školskom roku 2018/2019 plánuje škola otvoriť jednu triedu s počtom žiakov 22.
  • Termín prijímacej skúšky je 9. apríla 2018 na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na osemročné štúdium pre školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 7902 J 01 gymnázium - matematika (experimentálne overovanie)
Ukážka testu A z matematiky

Ukážka testu B z matematiky
Ukážka testu všeobecných študijných predpokladov

Učebný plán pre osemročné štúdium – experimentálna trieda so zameraním na matematiku

Sponzori