Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovo riaditeľaVážení kolegovia, milí študenti!


Opäť stojíme na prahu nového školského roka s otázkou, aký bude. Určite si nikto z nás neželá, aby sa zopakoval rovnaký scenár, ako v uplynulom školskom roku, ktorý sme strávili viac doma, ako v školských laviciach. Svedčia o tom aj zmeny, ktoré pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v podobe Školského semaforu.

Jedným z opatrení tohto dokumentu je odporúčanie, aby sa neorganizovali hromadné otvorenia školského roka s premiešavaním žiakov z rôznych tried. Preto som opäť nútený prihovoriť sa vám písomne.

Aj keď posledné prázdninové dni veľa slnka nepriniesli, verím, že ste si počas uplynulých dvoch mesiacov oddýchli, načerpali nové sily. Dovoľte mi teda, aby som vás na prahu nového školského roka srdečne privítal a zaželal vám, aby ste sa úspešne popasovali so všetkými výzvami, ktoré pred vami stoja. Zvlášť mi dovoľte privítať nových členov našej Alejáckej rodiny – našich primánov a prvákov. Verím, že aj oni sú už zvedaví na novú školu, nových učiteľov i nových spolužiakov.

To, aký bude nielen začiatok, ale celý školský rok, v mnohom závisí od každého z nás.
Vzhľadom na vývoj pandémie budeme musieť od začiatku školského roka dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Chcem vás preto požiadať, aby ste v záujme ochrany zdravia vás, vašich spolužiakov, vašich učiteľov a v konečnom dôsledku aj vašich najbližších rešpektovali všetky pokyny vedenia školy. Predovšetkým vás žiadam o dodržiavanie hygieny a zásady ROR, teda rúško, odstup, ruky. Len zodpovedným prístupom nás všetkých sa vyhneme problémom, nebodaj šíreniu nákazy či zatváraniu tried.

Verím, že spoločnými silami tento školský rok zvládneme a budeme sa môcť pokojne venovať štúdiu.

Aj tentoraz sme letné obdobie využili na zlepšenie podmienok pre vaše štúdium. Ako ste si iste na našom facebooku či instagrame všimli, nový vzhľad dostali triedy a učebňa fyziky v prístavbe školy. Znížené stropy zabezpečia, že nám nebude na hlavy vypadávať omietka z nekvalitne postavených stropov a súčasne prispejú k zvýšeniu tepelného komfortu počas vykurovacej sezóny. Nepriaznivé počasie spôsobilo, že poslednú etapu zateplenia budovy školy v časti prístavby, auly, jazykového laboratória a laboratória fyziky sa nepodarilo dokončiť do začiatku školského roka. Rovnako je na tom aj oprava strechy prístavby a jednej časti budovy školy. Verím, že priaznivé počasie sa ešte vráti a my budeme môcť dokončiť všetky stavebné práce.

Nové výzvy pred nami stoja v skrášľovaní areálu našej školy. Okrem spolupráce s OZ SOSNA, ktoré pokračuje aj v tomto školskom roku, sme dostali dotáciu od mesta Košice, ktorá nám umožní realizovať ďalšie úpravy v športovom areáli a umiestniť v ňom jazierko.

Naďalej bude na prízemí prístavby pôsobiť súkromné materské centrum Activity. Chcem vás preto opäť všetkých, najmä žiakov tried, ktoré sú umiestnené na hornom poschodí prístavby, požiadať o toleranciu a disciplínu nielen v triedach, ale aj na chodbách pri presune do odborných učební a počas prestávok.

Študentov záverečných ročníkov čaká maturitná skúška a zodpovedné rozhodovanie sa o ďalšom štúdiu a vlastne aj o svojom budúcom živote. V duchu možno závidia minuloročným maturantom, ktorí boli ohodnotení na maturitnom vysvedčení podľa predchádzajúcich výsledkov štúdia. Nevieme teraz povedať, ako to bude v tomto školskom roku, preto sa určite oplatí zabojovať o čo najlepšiu známku na vysvedčení. A pre vás ostatných nech je to výzvou, že sa naozaj oplatí dosahovať čo najlepšie študijné výsledky počas celého štúdia.

To všetko sú veľké úlohy a ešte väčšie výzvy, ktoré pred nami stoja v práve sa začínajúcom školskom roku. Mnohé z nich sa nám podarí splniť iba spoločným úsilím nás všetkých – učiteľov, žiakov i nepedagogických zamestnancov. Želám mojim kolegom veľa elánu, tvorivosti a chuti do práce.

A vám všetkým, milí študenti, želám veľa zdravia, šťastia a úspechov nielen v štúdiu, ale aj v mimoškolských súťažiach, v ktorých ste aj v uplynulom školskom roku tak úspešne reprezentovali našu Alejku.

Tak teda úspešný a príjemný školský rok 2021/2022!

 


 

PhDr. Ľubomír Sobek

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori