Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovo riaditeľa


Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti!


Som veľmi rád, že sa vám môžem opäť na začiatku nového školského roka prihovoriť a pozdraviť vás. Keď sme v júni slávnostne ukončovali školský rok 2014/2015 a rozchádzali na prázdniny, želal som svojim kolegom a našim žiakom veľa slnečných dní. Tohtoročné leto ich ponúklo naozaj veľa a ja verím, že vás horúce slnečné lúče nevyčerpali, ale naopak, že ste načerpali dostatok energie, nabrali nové sily a dobre si oddýchli, aby ste nasledujúcich takmer desať mesiacov úspešne zvládli.

Milí študenti!

Dovoľte mi osobitne privítať tých, s ktorými sa dnes stretávame po prvýkrát – našich primánov a prvákov. Verím, že aj oni sú už zvedaví na novú školu, nových učiteľov i nových spolužiakov. Dúfam, že aj medzi nimi sa nájdu úspešní reprezentanti školy v rôznych súťažiach a že na konci školského roka, keď budeme hodnotiť, aký bol, budeme počuť aj ich mená.
Študentov záverečných ročníkov čaká maturitná skúška a zodpovedné rozhodovanie sa o ďalšom štúdiu a vlastne aj o svojom budúcom živote. Aj v tomto školskom roku platia sprísnené pravidlá hodnotenia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, čo zvyšuje nároky na prípravu. Dúfam, že to od začiatku školského roka zoberú vážne, aby sme sa nemuseli stretávať na opravných skúškach.

Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti!

Aj v tomto školskom roku budeme môcť využiť dostatok priestorov na vyučovanie na zostavenie prijateľného rozvrhu hodín v dopoludňajších hodinách a popoludňajšie hodiny využiť na činnosť vzdelávacích krúžkov, ktorých ponuka je aj tentoraz veľmi bohatá.

Ako už býva dobrým zvykom, ani počas týchto letných prázdnin sme nezaháľali a snažili sa zlepšiť podmienky pre vaše nerušené štúdium. Vďaka projektu sme mohli pripraviť novú učebňu matematiky, ktorá je vybavená interaktívnou tabuľou a notebookmi, čo prináša novú kvalitu do vyučovania tohto predmetu. Počas leta sme dokončili rekonštrukciu telocvične renováciou palubovky a novým vymedzením podkošového priestoru tak, aby zodpovedal novým pravidlám basketbalu. Najvýraznejšie zmeny sa však týkajú školských chodieb. Tú prvú si určite všimnete hneď pri vstupe do školy. Oveľa významnejšia sa však týka chodieb na druhom poschodí. Vo všetkých priestoroch školy sa nám podarilo vymeniť staré okná za nové, plastové, a preto dúfam, že teraz nám už v zime nebude na chodbách chladno. No a napokon finišuje aj druhá etapa inštalácie kamerového systému, takže teraz by sme mali mať chránené všetky priestory školy nielen pred zlodejmi, ale aj pred tými, ktorí náš spoločný školský majetok ničia. Verím však, že si uvedomíte, koľko úsilia bolo vynaložené na to, aby sme vám vytvorili príjemné a pekné pracovné prostredie a že si interiér i majetok školy budete chrániť.

Tým však ani zďaleka nekončíme. Naďalej sa budeme usilovať o skrášlenie areálu školy. Začali sme už v minulom školskom roku vďaka iniciatíve vašej spolužiačky z terajšej sexty A priestorom pred vchodom do školy a vedľa neho. Pokračovať chceme vytvorením nového ihriska pre futbal vedľa súčasného multifunkčného ihriska, úpravou živého plota okolo ostrovčeka pred školou, ďalším skrášľovaním átria.
Pokiaľ ide o budovu školy, budeme sa usilovať získať finančné prostriedky na druhú etapu rekonštrukcie elektroinštalácie, výmenu starých počítačov za nové a ďalšiu modernizáciu vyučovacieho procesu s využitím informačno-komunikačných technológií.
    
To všetko sú veľké úlohy a ešte väčšie výzvy, ktoré pred nami stoja v práve sa začínajúcom školskom roku. Mnohé z nich sa nám podarí splniť iba spoločným úsilím nás všetkých – učiteľov, žiakov i nepedagogických zamestnancov. Veľmi si vážim prácu všetkých mojich kolegov, ktorí sú ochotní pracovať nad rámec svojich povinností, či už pri úprave školských priestorov, alebo organizovaním rôznych mimoškolských podujatí, či záujmových krúžkov. Patrí im za to moja a nepochybne i vaša vďaka. Želám im aj v tomto školskom roku veľa elánu, tvorivosti a chuti do práce.
Veľmi radi privítame aj pomoc zo strany rodičov i žiakov školy, či už pomoc materiálnu, alebo fyzickú v podobe brigády. Každá ruka, ktorá je ochotná pomôcť prácu uľahčí a dokončenie diela skráti.

Želám nám všetkým veľa zdravia, šťastia, študentom veľa úspechov nielen v štúdiu, ale aj v mimoškolských súťažiach, v ktorých aj v uplynulom školskom roku tak úspešne reprezentovali našu Alejku.

Zaželajme si teda spoločne úspešný a príjemný školský rok 2015/2016.

 

PhDr. Ľubomír Sobek

Sponzori