Gymnázium, Alejová 1, Košice

štvorročné štúdium


INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMANIU ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 

Prijímanie žiakov do 1. ročníka pre daný školský rok vychádza zo zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Podľa § 63 odseku 2 zákona č. 245/2008 podáva uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom MŠ SR riaditeľovi základnej školy do 10. apríla príslušného roku.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 20. apríla príslušného roku.
  • V školskom roku 2017/2018 plánuje škola otvoriť jednu triedu v študijnom odbore 7902 J s počtom žiakov 26. V rámci profilácie gymnázia si prijatí uchádzači budú môcť pri zápise na štúdium vybrať jednu z dvoch možností profilácie:

                    a/ Sociálne zručnosti a sebaprezentácia,
                    b/ Programovacie a interaktívne prostredia.

  • Termíny prijímacích skúšok sú 9. mája 2017 (utorok) a 11. mája 2017 (štvrtok) na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.


Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2017/2018.

Ukážka testu zo slovenského jazyka a literatúry

Ukážka cvičného testu z matematiky

 

 

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori