Gymnázium, Alejová 1, Košice

Stanovisko k zníženiu plánu výkonov pre prijímacie konanie na osemročné štúdium v školskom roku 2019/2020Vážení rodičia!

S prekvapením a znepokojením sme v decembri 2018 prijali informáciu o pridelenom pláne výkonov na osemročné štúdium pre školský rok 2019/2020 odborom školstva Okresného úradu v Košiciach.

Napriek tridsaťročnej úspešnej tradícii vzdelávania žiakov nadaných na matematiku nám bolo pre prijímacie konanie pridelených 18 miest do prvého ročníka, čo je najmenej za celú históriu školy.

Je to podmienené zámerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky redukovať počty žiakov v gymnáziách s osemročným štúdiom na 5 % daného populačného ročníka. Ministerstvo školstva však pri rozdeľovaní žiakov pre jednotlivé kraje zvýhodnilo Bratislavu (10 % populačného ročníka) oproti ostatným krajom na Slovensku (cca 4% populačného ročníka). Podľa nášho názoru je to jasná diskriminácia mimobratislavských žiakov, ktorí majú záujem študovať na osemročných gymnáziách.

Pritom v uplynulom školskom roku podmienky na prijatie na štúdium na našej škole splnilo 87 žiakov a zapísať do prvého ročníka sme mohli 60 žiakov. Pre školský rok 2019/2020 sme opäť požadovali 60 miest, pridelených bolo len 18 miest.

Nespravodlivosť pociťujeme aj z toho dôvodu, že podobný počet žiakov dostali školy, ktoré v tomto školskom roku nemajú v prvom ročníku ani jedného žiaka.

Sme jediným osemročným gymnáziom v Košiciach s profiláciou na matematiku. Je pre nás nepochopiteľné, že v čase, keď sa v celej spoločnosti hovorí o dôležitosti a podpore prírodovedného a matematického vzdelávania, sú práve tieto triedy redukované.

V uplynulých dňoch sme sa listom obrátili na odbor školstva Okresného úradu so žiadosťou o vysvetlenie tejto redukcie. Súčasne sme tento list odoslali na vedomie vedeniu Košického samosprávneho kraja a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V našom úsilí, aby sa obdobný scenár neopakoval aj v školskom roku 2020/2021, nás podporili vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Slovenskej matematickej spoločnosti sekcie Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

Vážení rodičia,

veríme, že rozhodnutie o redukcii plánu výkonov nebude mať negatívny vplyv na vaše rozhodnutie prihlásiť vaše nadané dieťa na štúdium na našu školu. Naďalej máme záujem pracovať s nadanými žiakmi a rozširovať ich nadanie cielenejšie, ako je to na základných školách. 
                                                                                                                                                                          PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy

Sponzori