Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pre záujemcov o štúdium - budúcich primánov a prvákov


osemročné štúdium – študijný odbor 7902 J 01 gymnázium – matematika
V školskom roku 2018/2019 začíname v osemročnom štúdiu s experimentálnym overovaním študijného odboru 7902 J 01 gymnázium – matematika pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prihlášky je potrebné podať na riaditeľstve základnej školy do 20. 02. 2018. Prijímacie skúšky sa skladajú z testov z matematiky a z testu všeobecných študijných predpokladov. Kritériá na prijatie nájdete TU. Bližšie informácie o experimentálnom overovaní TU.

osemročné štúdium – študijný odbor 7902 J gymnázium
Prihlášky na štúdium do tried s rozšíreným vyučovaním matematiky sa podávajú tak ako doteraz do 10. 04. 2018. Prijímacie skúšky sa skladajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z matematiky. Kritériá na prijatie nájdete TU.

štvorročné štúdium – študijný odbor 7902 J gymnázium
Prihlášky na štúdium sa podávajú na riaditeľstve základnej školy do 10. 04. 2018. Prijímacie skúšky sa skladajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z matematiky. Kritériá na prijatie nájdete TU. Prijatí uchádzači si môžu zvoliť jednu z dvoch profilácií: Sociálne zručnosti a sebaprezentácia alebo Programovacie a interaktívne prostredia.

Sponzori