Gymnázium, Alejová 1, Košice

Opäť otvárame matematickú triedu pre primánovV školskom roku 2020/2021 sme začali v osemročnom štúdiu s experimentálnym overovaním študijného odboru 7902 J 01 gymnázium – matematika pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Sme radi, že aj v školskom roku 2021/2022 môžeme záujemcom z radov piatakov opäť ponúknuť túto možnosť. Prihlášky je potrebné podať na riaditeľstve základnej školy do 08. 04. 2021 .
Sme jednou z dvoch škôl s takouto triedou na Slovensku, jedinou v našom kraji.

Prijímacie skúšky sa skladajú z testov z matematiky a z testu všeobecných študijných predpokladov. Kritériá na prijatie nájdete TU.

Experimentálne overovanie študijného odboru 7902 J 01 gymnázium – matematika bolo schválené rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2016-25009/50896:4-10B0 zo dňa 11. januára 2017.

Do experimentálneho overovania sú zapojené:
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava od 1. septembra 2017 v štvorročnom a osemročnom štúdiu,
Gymnázium, Alejová 1, Košice od 1. septembra 2020 v osemročnom štúdiu.

Garantom experimentálneho overovania je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava.

Predmetom overovania je v zmysle písm. b ods. 1) § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov experimentálne overenie nového vzdelávacieho programu študijného odboru 7902 J 01 – gymnázium matematika – učebný plán a učebné osnovy pre predmety matematika a matematické metódy.
Zvyšné predmety dodržiavajú vzdelávacie štandardy a učebné osnovy pre jednotlivé predmety stanovené Štátnym vzdelávacím programom.

Učebný plán bol vypracovaný v zmysle Vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre úplne stredné všeobecné vzdelávanie (Gymnázium), schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20298:22-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. K nahliadnutiu TU.

Žiaci budú na štúdium prijímaní v súlade s § 62, 63, 64, 65, 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou testov:
a) test na overenie všeobecných študijných predpokladov,
b) test matematika A – základný,
c) test matematika B – logika.

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 08. 04. 2021. Odporúčame zároveň podať aj prihlášku na študijný odbor 7902 J gymnázium (v prípade, že žiak nebude prijatý alebo trieda sa neotvorí).

Do triedy sú prijímaní žiaci, u ktorých bolo diagnostikované intelektové nadanie centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Potvrdenie je potrebné doložiť k prihláške alebo priniesť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Ponúkame prehľad kontaktov na Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Výchova a vzdelávanie bude prebiehať podľa potrieb žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v súlade s § 103, 104, 105, 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiaci budú testovaní (okrem priebežného hodnotenia počas vyučovacích hodín) dvakrát ročne – polročný a koncoročný test, ktorými sa bude zisťovať úroveň ich nadobudnutých vedomostí. Okrem toho prebehne aj dotazníkové šetrenie a testovanie úrovne kritického myslenia žiakov.

Žiaci budú tvoriť projekty na témy v súlade s obsahovým štandardom učebných osnov jednotlivých ročníkov štúdia a budú ich prezentovať pred komisiou vymenovanou riaditeľom školy a garantom overovania.
Ďalšou formou preverovania vedomostí a zručností budú matematické portfóliá žiakov, ktoré sa budú vyhodnocovať pravidelne jednotlivými vyučujúcimi.

Vzdelávanie v študijnom odbore 7902 J 01 gymnázium – matematika sa ukončí maturitnou skúškou v zmysle:
§ 72 - § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhlášky č. 318/2008 Z. z. MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Maturitné predmety pre každého absolventa tohto študijného odboru budú v poradí:
1. predmet: slovenský jazyk a literatúra (povinne),
2. predmet: matematika (povinne),
3. predmet: voliteľný predmet zo skupiny jazykov, prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť),
4. predmet: ďalší voliteľný predmet

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori