Gymnázium, Alejová 1, Košice

Jazykový kvetDesiaty ročník súťaže „Jazykový kvet“ sa v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 už od postupových kôl v marci konal v online režime. Súťažiaci boli hodnotení na základe zaslaných videonahrávok svojich vystúpení.

Petra PSOTOVÁ z kvarty A, ktorá recitovala prózu, sa v kategórii prevzatej tvorby v ruskom jazyku stretla so svojím spolužiakom Ladislavom ANTOŽIM, ktorý recitoval poéziu.

Porota v krajskom semifinále a neskôr vo finále opakovane a netradične udelila prvé miesto žiakom z jednej školy. V celoslovenskom kole, do ktorého začiatkom júna poslali nové nahrávky, súťažili s víťazmi iných krajov. Petra obsadila prvé miesto s mimoriadnou pochvalou poroty, uverejnenou na webovej stránke súťaže, Ladislav získal druhé miesto.
Tejto súťaže sa naši ruštinári zúčastnili prvýkrát, ale v minulosti už zaznamenali úspech v sekcii anglického jazyka.

V krajskom kole tohto ročníka obsadila v kategórii prevzatej tvorby v anglickom jazyku Janka URBÁNOVÁ z prímy tretie miesto.

„Jazykový kvet“ je celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou v dvoch vetvách „Poézia & próza“ a „Dramatizácia“ určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnásť rokov.

V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch. Súťaž sa koná každý rok. Napomáha rozvíjať záujem o cudzie jazyky, literatúru a multilingvalizmus, aktívne jazykové zručnosti, tvorivosť, autorský a interpretačný talent.

Poslaním súťaže „Jazykový kvet“ je najmä:
a) tvorivo rozvíjať aktívne jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých cudzích jazykoch, b) podporovať ďalšie rozvíjanie jazykového nadania a talentu detí a žiakov a prispievať k zmysluplnému využívaniu ich voľného času,
c) viesť deti a žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o cudzie jazyky, d) vytvárať kladný vzťah detí a žiakov k učeniu sa cudzích jazykov,
e) vytvárať pre deti, žiakov, učiteľov a lektorov cudzích jazykov, jednotlivé školy a inštitúcie súťaživé prostredie na vzájomné porovnávanie jazykových zručností, vedomostí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hlavným organizátorom súťaže je International Association of Language Fans, oficiálny skrátený názov IALF o. z.
Súťaž je schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2013-25/32742:59-925.


Petra PSOTOVÁ
Petra PSOTOVÁ

Ladislav ANTOŽI
Ladislav ANTOŽI

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori