Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský vzdelávací program

S ALEJKOU KU VZDELANIU

Názov ŠVP: gymnázium
Názov ŠkVP: S Alejkou ku vzdelaniu
Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: slovenský
Druh školy: štátna
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Dátum schválenia: 30. 08. 2016
Platnosť dokumentu:
V školskom roku 2016/2017 platí pre žiakov 3. a 4. ročníka štvorročného štúdia.

(viac info)

Sponzori