Gymnázium, Alejová 1, Košice

Maturita

ANGLICKÝ JAZYK

NOVÝ MODEL MATURITNEJ SKÚŠKY je jednotný pre všetky typy stredných škôl. Poskytuje priestor pre žiaka, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude anglický jazyk v budúcnosti používať, a sám si zvolil úroveň náročnosti maturitnej skúšky.B1    - ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ

Žiak

 • rozumie informáciám o dôverne známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod., pokiaľ sú vyjadrené štandardným jazykom a zreteľne
 • vie správne reagovať v situáciách, ktoré môžu nastať pri cestovaní v krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom
 • vie vytvoriť jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho záujmu
 • dokáže popísať zážitky a udalosti, sny, nádeje a túžby a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány
Skúška je kompatibilná s medzinárodne uznávanou skúškou – Preliminary English Test.


Ponúkame k nahliadnutiu vzorové zadanie na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, ktoré je zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu:B2    - VYŠŠIA ÚROVEŇ

 
Žiak
 • rozumie hlavnej myšlienke a podstatným informáciám náročnejších textov s konkrétnou i abstraktnou tematikou, vrátane odbornej diskusie
 • dokáže sa dorozumieť plynulo a spontánne na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu
 • dokáže viesť bežný dialóg s tým, ktorého materinským jazykom je anglický jazyk
 • vie zostaviť rozsiahlejší súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu, vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom a uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív
Skúška je kompatibilná s medzinárodne uznávanou skúškou – First Cambridge Certificate.


Ponúkame k nahliadnutiu vzorové zadanie na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, ktoré je zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu:Skúška sa skladá z dvoch častí:


EXTERNÁ ČASŤ

Centrálne zadávaný a opravovaný test sa skladá zo štyroch častí:
 • počúvanie s porozumením
 • čítanie s porozumením
 • praktické používanie jazykových vedomostí
 • písomný prejav (hodnotenie písomného prejavu sa pričleňuje k internej časti maturitnej skúšky)


INTERNÁ ČASŤ

Interná maturitná skúška preveruje úroveň ústneho prejavu žiaka, jeho schopnosť plynulo a pohotovo komunikovať v rámci nižšie uvedených tematických okruhov. V rámci základnej i vyššej úrovne žiak vhodne reaguje na jednotlivé typy úloh, odpovedá na otázky skúšajúcich, nadväzuje rozhovor a pohotovo reaguje na repliky.

Tematické okruhy sú pre obe úrovne rovnaké. Žiak je hodnotený podľa centrálne vypracovaných kritérií. Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

Sponzori